Aktuality

indexemail-icon

Nadcházející akce pro veřejnost 2024:

8. května 2024 (Český Krumlov) – Vztyčení gardových praporů a pocta americkým vojákům

Na Den vítězství tradičně vztyčí granátníci gardové prapory na své strážnici a vzdají poctu americkým vojákům, kteří v roce 1945 osvobodili město Český Krumlov od nacistické okupace.

Proběhlo/Archiv událostí:

29. března 2024 – Velkopáteční bdění granátníků u Božího hrobu v klášteře

Již po staletí drží krumlovští granátníci na Velký pátek stráž u Božího hrobu v klášterním kostele Božího Těla a Panny Marie Bolestné – a ani Velikonoce LP 2024 nebyly výjimkou. Granátníci Vévodské tělesné stráže proto v pátek 29. března s odbitím 15. hodiny přenesli do kostela před oltář Panny Marie Bolestné sochu mrtvého těla Ježíše Krista v hrobu, kterou následně dle zvyku ozdobili zelení a bílými květinami – vlastní oltář pak vodními lucernami. V rámci prastaré barokní zvyklosti, která je ve 21. století k vidění v Čechách pouze v Krumlově (na Moravě pak v Dolním Němčí), se gardisté střídali na stráži po 45 minutách, kdy dveře klášterního kostela se zavřely s odbitím půlnoci.

18. ledna 2024 (Český Krumlov) – Vévodské rekviem v kostele sv. Víta

Dle českokrumlovské tradice bylo ve farním kostele sv. Víta v Českém Krumlově odslouženo prelátem českokrumlovským, p. Václavem Píchou, vévodské rekviem za JJ Karla Jana, zesnulého panujícího knížete a vévodu krumlovského, za účasti členů knížecího rodu v čele s JJ kněžnou Francescou, chotí JJ panujícího knížete a vévody Jana III., a dědičným knížetem Ferdinandem, granátníků Vévodské tělesné stráže, obyvatel města a všech, kteří si přáli společně uctít památku velikého člena naší jihočeské rodiny. V kostele sv. Víta byl u dané příležitosti po dva dny, během nichž českokrumlovští průvodci poskytovali prohlídky kostela zdarma, vystaven knížecí klobouk s čestnou stráží granátníků, spolu s kondoleční knihou.

17. ledna 2024 (Český Krumlov) – Vystavení knížecího klobouku v kostele sv. Víta

Poprvé od II. světové války byl dle prastaré krumlovské tradice vystaven v souvislosti se skonem člena knížecího Domu, JJ panujíícho knížete Karla Jana, vévody krumlovského, vystaven knížecí klobouk v kostele sv. Víta. Veřejnost si mohla unikátní artefakt, který byl po celou dobu vystavení střežen granátníky Vévodské tělesné stráže, přijít prohlédnout po dva dny, a to ve čtvrtek 17. ledna a pátek 18. ledna, do slavnostního příjezdu knížecí rodiny. Granátníci ve spolupráci s dobrovolníky z řad profesionálních průvodců a studentů zajistili možnost komentovaných prohlídek zdarma pro skupiny, především pak základní a střední školy a domovy pro seniory, i jednotlivce.

14. ledna 2024 (Český Krumlov) – Uložení knížecího klobouku do prelátské kaple

Vévodští granátníci v souvislosti s připravovaným rekviem za JJ knížete Karla Jana, vévodu krumlovského, které se uskuteční již tento čtvrtek, 18. ledna od 17:00 v kostele sv. Víta v Českém Krumlově, přivezli do našeho města knížecí klobouk, odznak rodu knížat ze Schwarzenbergu, a to poprvé od II. světové války. Klobouk, zapůjčený knížecí rodinou, byl dnes převzat do úschovy prelátem českokrumlovským, Václavem Píchou, a uložen do kaple na českokrumlovské prelatuře, odkud jej granátníci vyzvednou ve středu 17. ledna, aby jej následně vystavili přímo v kostele sv. Víta pro veřejnost. Klobouk bude pro veřejnost vystaven rovněž ve čtvrtek, a to od 8:00 až do cca 15:00. K opětovnému, a to poslednímu vystavení dojde v rámci samotného vévodského rekviem (18. ledna, čtvrtek od 17 hodin), jehož se zúčastní JJ panující kníže Jan III., vévoda krumlovský, spolu s dědičným knížetem Ferdinandem a nejbližší rodinou.

24. prosince 2023 (Český Krumlov) – Medvědí vánoce a troubení vánočních koled ze zámecké věže

Stejně jako v minulých letech i v roce 2023 zajistili vévodští granátníci na Štědrý den, 24. prosince, na žádost krumlovského zámeckého medvědáře Jana Černého, ostrahu medvědího příkopu během příprav pohoštění pro krumlovské medvědy. Po vypuštění medvědů k jejich hodokvasu vystoupali gardoví trubači na zámeckou věž, odkud dle zvyklosti doprovodili sváteční den troubením českých koled a vánočních melodií ze zámecké věže, a to i přes velkou nepřízeň počasí alespoň po dobu tradičních poledních vycházek, které Krumlovští na Štědrý den od nepaměti dodržují. Děkujeme všem návštěvníkům za výjimečně dobrou spolupráci při zajištění bezpečnosti, tak i za potlesk z ulic, který byl slyšet až na věži.

23. prosince 2024 (Český Krumlov) – Občanské setkání k uctění památky obětí z útoku na FF UK

V sobotu 23. prosince proběhlo ve 12 hodin na Gardeplacu, II. zámeckém nádvoří, před granátnickou strážnicí, občanské setkání a společné uctění památky obětí z útoku na FF UK. Strážnice, na níž byl předchozí den granátníky vztyčen černý prapor, byla otevřena veřejnosti, kde občané mohli pokládat svíce a květiny. Po doznění zvonů na zámecké věži, zahráli před shromážděnými občany krumlovští granátníci studentskou hymnu, po níž následovala společná minuta ticha. Pietní setkání bylo zakončeno předáním betlémského světla, symbolu naděje, míru a lásky všem přítomným zájemcům rodinou Konvalinků z Českého Krumlova.

22. prosince 2024 (Český Krumlov) – Vztyčení smutečního praporu za oběti z útoku na FF UK

Krumlovští granátníci, v jejichž řadách slouží studenti i absolventi Univerzity Karlovy, v pátek 22. prosince v 16 hodin v tichosti a hlubokém zármutku vyvěsili na své strážnici černý prapor na znamení smutku za studenty, vyučující a kolegy z FF UK, kteří byli ve čtvrtek 21. prosince zbaveni života na půdě naší společné almy mater.

9. prosince 2023 (Praha) – Státní pohřeb JJ Karla Jana

Krumlovští granátníci se dnes spolu s hosty zúčastnili státního pohřbu JJ panujícího knížete a vévody Karla Jana v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Rozloučení se státními poctami ve zdech nejposvátnějšího svatostánku českého národa a srdci naší země bylo pro všechny zúčastněné jistě silným, nanejvýše důstojným – ovšem rozhodně ne smutným rozloučením – naopak, jednalo se o upřímnou a dojemnou oslavu plně naplněného života člověka, jenž coby příklad, vzor či inspirace, v různých směrech, mnohé občany naší republiky hluboce ovlivnil, spojil a pozvedl a jehož památka, doufejme, bude i nadále obohacovat generace budoucí.

19. listopadu 2023 (Český Krumlov) – Vztyčení smutečního praporu

Na základě rozhodnutí Národního památkového ústavu České republiky oficiálně uctít na zámcích Český Krumlov, Hluboká nad Vltavou a Třeboň památku zesnulého panujícího knížete a vévody krumlovského, Karla Jana ze Schwarzenbergu, s jehož rodem je moderní historie uvedených památek navždy spojena, a to stažením státních vlajek na půl žerdi a černými prapory, vztyčili granátníci Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově smuteční prapor na své strážnici. Za laskavé ušití černého praporu v krátkém čase děkují granátníci paní Aleně Dvořákové z Českého Krumlova.

17. listopadu 2023 – Gaudeamus igitur v Českém Krumlově

Krumlovští granátníci po skončení ranního ceremoniálu na 17. listopadu 2023, foto E. KadlecováNa státní svátek byla v rámci slavnostní ranní ceremonie uctěna gardisty společnou minutou ticha památka JJ panujícího knížete Karla Jana, vévody krumlovského, a následně vztyčeny vévodský, zemský a státní prapor v doprovodu vévodské fanfáry, české zemské hymny – svatováclavského chorálu a české státní hymny. Jak je ovšem i novodobým zvykem na 17. listopadu, po skončení ceremoniálu gardisté vzdali za zvuků studentské hymny „Gaudeamus igitur“ poctu všem studentům v Českých zemích i ve světě, kteří se jak v roce 1939, tak i při jiných těžkých dějinných momentech postavili hrdinně a neochvějně za naši svobodu, demokracii a lidská práva.

11. listopadu 2023 – Uvítání válečných veteránů na zámecké jízdárně

Již od obnovení činnosti Vévodské tělesné stráže, zajišťují gardisté čestnou stráž při příchodu hostů na krumlovský ples válečných veteránů. Naše veterány a představitele Armády České republiky granátníci uvítali na zámku v Českém Krumlově i v letošním roce, kdy vedle řadových gardistů a trubačů, zajistili stráž poprvé i dva naši nejmladší gardoví supernumeréři, čet. Vojtěch Špaček, student vojenské letecké techniky, a Bc. Pavel Míka, student historie.

10. listopadu 2023 – Výjezd gardových trubačů do Dubí Hory

Krumlovští trubači svými fanfárami doprovodili hon na kance u Dubí Hory na Písecku.

21. října 2023 – Svatohuberské slavnosti v Rožmberku nad Vltavou

Po dvouleté přestávce gardoví trubači opět zahájili svatohubertských slavností v Rožmberku nad Vltavou, za účasti čtyř dalších žesťových souborů z jižních Čech, Rakous a Bavor. Krumlovští granátníci si tradičně připravili výběr českých šlechtických osobních a loveckých fanfár, které byly v minulosti hrány během honů na Hlubocku a Krumlovsku. Koncertní bloky byly odtroubeny v průběhu dne jak na rožmberském hradě, tak i před kostelem sv. Mikuláše, přičemž na hubertskou mší pochopitelně zazněla v podání našich trubačů jak rožmberská městská hymna, tak i svatováclavský chorál.

FOTOGALERIE a bližší informace

11. října 2023 – Uvítání knížecích zaměstnanců z Murau v Českém Krumlově

Návštěva knížecích zaměstnanců z Murau, Archiv SGGNejpozději od I. pol. 19. století máme písemně doloženou zajímavou zámeckou zvyklost, že pro vzácné návštěvy na Krumlově zajišťují prohlídky vévodští granátníci. Byť tato milá povinnost obvykle tradičně náleží gardovému hejtmanovi, dnes se jí na jeho žádost zhostil odborník na slovo vzatý, Gr. Matouš Vokatý, s nimž se coby průvodcem (v civilu) můžete už léta potkat jak na zámku, tak i v podzámčí – dnes jste jej ovšem mohli při práci výjimečně zahlédnout i v uniformě, neboť od rána až do odpoledních hodin prováděl knížecí zaměstnance z Murau na návštěvě města i vlastního zámku, který jim ukázal od Tumlplacu až po zámecké divadlo, doslova od základů až po věž. Prohlídka Českého Krumlova vzácnou a milou návštěvou pak byla zakončena pochopitelně poctivou českou kuchyní a dobrým pivem stylově na Zámeckých schodech „U Švejka“. Věříme, že se vzácné a milé návštěvě u nás v Českém Krumlově líbilo.

 

30. září 2023 – Výročí 300 let od obnovení Krumlovského vévodství

V souvislosti s významným kulatým výročím 300 let od obnovení Krumlovského vévodství císařem a králem Karlem VI. pro Adama Františka ze Schwarzenbergu, pána na Krumlově, 28. září 1623 v rámci své korunovace na českého krále, připravil hejtman gardy Martin Neudörfl pro širší veřejnost sérii několika článků s vybranými zajímavostmi, týkajícími se dějin našeho vévodství v éře schwarzenberské i doby první republiky. Řada z nich pak vzešla z několikaletého výzkumu historie granátnické gardy a našeho města, přičemž některé nebyly doposud nijak blíže popsány. Věděli jste například:

👉 že knížata ze Schwarzenbergu jsou „dvojnásobnými“ knížaty skrze český knížecí titul udělený právě skrze držbu Českého Krumlova?
👉 že Krumlovské vévodství mělo vlastní klenoty, tzv. vévodskou „korunu“ a žezlo?
👉 že se v Českém Krumlově nachází jedna ze tří vladařských hrobek srdcí ve Střední Evropě?
👉 že prezident Tomáš G. Masaryk prohlásil, že příslušníci rodu Schwarzenberků spolu s Lobkowiczi, se mohou nazývat jedinou skutečnou národní šlechtou?

ONLINE ČLÁNEK ZDE

 

28. září 2023 – Mše svatováclavská v chrámu sv. Víta v Českém Krumlově

U příležitosti výročí 300 let od obnovy Krumlovského vévodství pro Adama Františka ze Schwarzenbergu, pána na Krumlově, císařem Karlem VI. u příležitosti jeho korunovace na českého krále 28. září 1723, přijali vévodští granátníci pozvání od preláta českokrumlovského, p. Václava Píchy, aby po slavnostní ceremonii na krumlovském zámku zajistili čestnou stráž a položili věnec u hrobky srdcí vévodů krumlovských v Růžové kapli sv. Jana Nepomuckého v kostele sv. Víta v Českém Krumlově v rámci tradiční mše svatováclavské. Působivá mše, hudebně doprovozená kostelním sborem, byla zakončena pietou v růžové kapli, v níž spočívá mimo jiné i srdce samotného Adama Františka.

4. srpna 2023 – Granátníci opět na Orlíku

Na základě žádosti knížecí rodiny zajistili granátníci ostrahu, čestnou stráž a hudební doprovod i na závěrečné oslavě sňatku Jejich Jasností knížete Ferdinanda a princezny Marie v Čechách, a to na Novém Dvoře u Cerhonic. Po skončení služby a obědě na Novém Dvoře, přijali granátníci rovněž pozvání na prohlídku zámku Orlík, na níž gardisty doprovodili i členové jihočeských krojovaných souborů. O gardisty bylo na Orlicku jako vždy dobře postaráno, kdy zvláštní prohlídka knížecího zámku byla více než poutavá a zabávná.

FOTOGALERIE a bližší informace

4. srpna 2023 – Pozvání gardistů na hlubocký zámek

Krumlovští granátníci obdrželi další laskavé pozvání od správy zámku Hluboká nad Vltavou na prohlídku zámeckého areálu. Gardisté se během krásné a velmi zajímavé prohlídky tentokráte podívali do nově zpřístupněných prostor, ale rovněž i do míst, kde pracovali předci některých z našich granátníků, které v minulosti zaměstnávala na hlubockém zámku knížecí rodina. Granátníci si pak pro svého průvodce, pana Jiřího Mikeše, někdejšího mnoholatetého průvodce na zámku v Českém Krumlově a oddaného podporovatele obnovy hradní stráže, připravili malé překvapení v době pamětního diplomu. Naše průvodci i zámecké správě mnohokrát děkujeme!

19. července 2023 – Uvítání prezidenta republiky na Krumlově

Vůbec poprvé od roku 1937 zajistili gardisté oficiální uvítání hlavy státu na Krumlově podle původního zámeckého uvítacího protokolu, a to u příležitosti návštěvy prezidenta republiky, Petra Pavla. Nechyběl ranní nástup granátníků, vztyčení gardových praporů, slavnostní uvítací fanfáry ze zámecké věže či prezentace mužstva. V podání gardových trubačů rovněž zazněla z věže vůbec poprvé v tomto století tzv. prezidentská fanfára či krumlovská zámecká slavnostní fanfára, jejímž autorem je gardový kapelník František Vrchota, jedna z ústředních osobností česko-jazyčného života v našem městě za první republiky, jehož památku pan prezident Pavel uctil spolu s krumlovskými granátníky.

FOTOGALERIE a bližší informace

16. července 2023 – Církevní oslavy sňatku Jejich Jasností knížete Ferdinanda a princezny Marie

Na přání Jeho Jasnosti knížete Ferdinanda ze Schwarzenbergu, budoucího určeného následníka v hlavní rodové linie, dorazili krumlovští granátníci do rakouského Attersee, aby Jeho Jasnost a jeho choť, princenu Marii, vyprovodili k církevnímu potvrzení sňatku v kostele Nanebevzetí Panny Marie u Atterského jezera. Společně s murauskými gardisty přivítali řadu vzácných hostí, mimo jiné JV královnu Maximu Nizozemskou či JJ panujícího knížete ze Schwarzenbergu. Novomanželům granátníci přejí mnoho štěstí, lásky, vzájemného porozumění a radosti ve společném životě.

FOTOGALERIE a bližší informace

14. července 2023 – Zahájení Mezinárodního hudebního festivalu

Veřejný zahajovací průvod MHF Český Krumlov 2023, Foto: Libor Sváček Gardoví trubači zahajující MHF Český Krumlov 2023, Foto: Libor SváčekSchwarzenberští granátníci byli organizátory Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov požádáni o zahájení hudební sezóny 2023 slavnostními fanfárami ze zámecké věže v průběhu zahajovacího průvodu, v jehož čele uniformovaní gardisté nesli nový městský prapor. V rámci nové koncepce festivalu jsou do jeho průběhu nově zapojovány i místní českokrumlovská hudební uskupení i pěvecké sbory, pročež gardoví trubači se svými fanfárami pochopitelně nemohli při zahájení letošní sezóny chybět. Za přizvání organizátorům granátníci děkují a budou se do budoucna těšit na bližší spolupráci.

17. června 2023 – Slavnosti pětilisté růže

Jako každý rok zajistili granátníci i v roce 2023 v rámci sobotního programu Slavností pětilisté růže ranní ceremonii vztyčování gardových praporů na své strážnici. Vůbec poprvé ovšem díky finanční podpoře Divadla Český Krumlov výjimečně zajistili v podání gardových trubačů i celodenní živé troubení v celou hodinu, podle původní tradice, v jiných dnech částečně nahrazené nahrávkou z amplionu. Spolu s organizátory, a především pak ve spolupráci s českokrumlovskou prelaturou, rovněž navázali i na tradici letních slavnostních zádušních mší a kirchparád za Její Jasnost Eleonoru Amálii ze Schwarzenbergu.

FOTOGALERIE a bližší informace

10. června 2023 – Slavnostní zahájení pašijových her v Hořicích na Šumavě

Poprvé ve 21. století a vůbec porpvé od zákazu pašijových her zahájily pašijové představení v Hořicích na Šumavě původní slavnostní hořické fanfáry, a to v podání gardových trubačů z Českého Krumlova. Vytrubováním historických fanfár, které se v minulosti troubily před každými hořickými pašijemi, granátníci dle staré tradice před pašijovým divadlem oznámili zahájení představení, které bylo Hořickými a přespolními herci secvičeno u příležitosti konání mezinárodního kongresu Europassion v Hořicích na Šumavě. Nejen, že se granátníci zúčastnili zahájení v uniformách, ale dokonce i coby pravidelní herci tradičně samotného představení.

9. června 2023 – Uvítání účastníků Europassionu v Českém Krumlově

Schwarzenberští gardisté uvítali Českém Krumlově v čele s ředitelem správy krumlovského zámku, PhDr. Pavlem Slavkem, a starostou města Český Krumlov Mgr. Alexandrem Nográdym, účastníky mezinárodního kongresu Europassionu, konaném v Hořicích na Šumavě. Příchod delegátů a hostů oznámili gardoví trubači slavnostními fanfárami. Gardisté pak vyvěsili na své strážnici i prapor Europassionu, při níž poprvé od nástupu nacismu zazněla v Českém Krumlově slavnostní hořicko-pašijovská fanfára, jíž se v minulosti zahajovaly hořické pašijové hry, a to z krumlovské věže, pochopitelně v podání granátnických trubačů.

FOTOGALERIE a bližší informace

2. dubna 2023 – Hořické pašijové hry v Českém Krumlově

Po delší době se Hořické pašijové hry opět vrátily do Českého Krumlova. Představení v podaní hořických, přespolních a krumlovských herců, mezi nimiž tradičně nechyběly ani krumlovští granátníci, se uskutečnilo v zahradách bývalého minoritského kláštera.

8. května 2023 – Pocta americkým vojákům

Jako každý rok na 8. května i letos se po skončení ranní ceremonie vztyčení gardových praporů rozněnala z ochozu zámecké věže nad městem, po krumlovské, české zemské a české státní hymně, i hymna Spojených států amerických coby výraz úcty a poděkování americkým vojákům, kteří v roce 1945 osvobodili město Český Krumlov od nacistické nadvlády. Thank you, boys! 🇨🇿 🇺🇸💂‍♀️💂‍♀️💂‍♀️

7. dubna 2023 – Velkopáteční stráž granátníků u Božího hrobu

Jako každý rok zajistili v rámci letošních velikonočních svátků krumlovští granátníci velkopáteční stráž u Božího hrobu v kostele Božího těla a Panny Marie Bolestné v krumlovském klášteře. Stráže granátníků probíhaly na Velký pátek, 7. dubna, standardně od 18:00 do půnoci po 45minutovém intervalu.

11. února 2023 – Městský ples

V Českém Krumlově se po covidové přestávce opět plesalo, přičemž krumlovským granátníkům bylo ctí zajistit stejně jako v předchozích letech ceremoniální ostrahu na slavnostním plese města Český Krumlov na Zímní jízdarně při příchodu hostů.

24. prosince 2022 – Vánoční troubení ze zámecké věže

V roce 2020 krumlovští granátníci nečekani navázali na jednu starou krumlovskou tradici. V důsledku zrušení standardního vánočního programu z důvodu pandemie Covid-19 granáníci coby alespoň částečnou náhradu zatroubili na Štědrý den spoluobčanům sérii českých tradičních koled a slavnostních fanfár z ochozu zámecké věže. V roce 2022 na ni opět navázali, kdy 24. prosince po zajištění ostrahy na Gardeplacu a v medvědím příkopě v rámci Medvědích Vánoc se gardoví trubači přesunuli na zámeckou věž, odkud opět vytroubili několik desítek oblíbených koled.

17. listopadu 2022 – Studentská hymna v Českém Krumlově

Jako každý svátek i dnes byly gardové prapory na granátnické strážnici vztyčeny, hymny zazněly, přičemž vůbec poprvé granátníci z ochozu věže zahráli i všestudentskou hymnu “Gaudeamus igitur”, jejímž zpěvem 17. listopadu 1989 na pražském Albertově započala naše společná cesta ke znovu-nabytí svobody a obnově občanské demokracie. Děkujeme všem odvážným spoluobčanům, kteří před 33 lety přišli na Albertov podpořit naše studenty.

16. listopadu 2022 – Generální úklid strážnice

V roce 1885 žili Budějice několik dní zcela nečekaným skandálem, který rozpoutala zpráva, že hejtman vévodských granátníků na Krumlově, Bartoloměj Reindl, povolal celé své mužstvo ke generálnímu úklidu krumlovského zámku 🙂 Podle informací v tisku měl Ghtm. Reindl, jinak válečný hrdina a zasloužilý občan, nekompromisním rozkazem „přinutit 24 nebohých“ krumlovských granátníků k vyčištění nádvoří pomocí knížecí požární stříkačky, včetně kanálových šachet a příkopu. Pohoršení Budějičtí se měli ptát „Ví o tom kníže?“, „Co bude příště?“ a „Kam ten svět spěje, když i vévodská stráž čistí okapy a smrduté kanály!?“ Přestože hlavní motivací pro skandalizaci úklidu zámku granátníky byla v roce 1885 ze strany velkoněmeckého tisku spíše angažovanost hejtmana Reindla v obnově česko-jazyčného kulturního života v Českém Krumlově, než upřímná starost o voňavé granátníky, s ohledem na historickou zkušenost chceme všechny naše milé Budějické ubezpečit, že při středečním čištění okapů a leštění žerdí na střážnici panem hejtmanem nedošel žádný granátník úhony, fyzické, ani psychické.

28. října 2022 – Nová posila mužstva

V pátek ráno na svátek 28. října proběhlo za zvuků vévodské, zemské a státní hymny v podání gardových trubačů vztyčení gardových praporů na granátnické strážnici, jehož se zúčastnila i nová posila z Hluboké, des. Vojtěch Špaček (na spol. fotografii bez rukavic), a to rovnou v roli hlavního praporečníka. Přestože vztyčování praporů není, zvláště jsou-li ostrá kovová lanka napnutá ranním mrazem, vůbec snadné, ani pohodlné, zvládl des. Špaček, student Univerzity obrany v Brně, svůj první úkol zcela bezchybně a nanejvýš důstojně.

23. října 2022 – JJ kníže Ferdinand s rodinou na Krumlově

Vzácná a milá návštěva dnes dospěla na Krumlov! Jeho Jasnost kníže Ferdinand spolu s rodinou navštívil krumlovský zámek, aby v osobním doprovodu ředitele správy PhDr. Pavla Slavka a granátníků, pod velením Ghtm. Martina Neudörfla, blíže představil slavnou minulost svého rodu a dějiny Českého Krumlova své budoucí choti, slečně Marii Nicole Frilingové. Granátníci Jeho Jasnost a slečnu snoubenku, po vztyčení krumlovského vévodského praporu na znamení příjezdu člena rodu, přivítali v zámeckých zahradách za hudebního doprovodu gardových trubačů, pod vedením krumlovského Turnanácla Ladislava Kočára, a rovněž požádali o provedení prezentace mužstva, pro Jeho Jasnost v pořadí již druhou. Budoucí manželský pár gardisté rovněž slavnostně provedli do sálu dnes zvaného Zrcadlový, někdejšího krumlovského „trůnního“ holdovacího sálu, kde proběhla půvabná recepce se slavnostním přípitkem.

FOTOGALERIE a bližší informace

26. září 2022 – Svatováclavské slavnosti

V sobotu proběhlo tradiční svatováclavské uvádění gardových supernumerérů do služby coby řadových granátníků starostou města Český Krumlov. Tento úkol, spojený s uvazováním ozdobných portepé na šavle nových gardistů, připadal od roku 2016, kdy byla tato novodobá tradice založena, pravidelně panu Mgr. Daliboru Cardovi. V letošním roce se jej však pan Mgr. Carda zhostil naposledy, jelikož se po 16 letech v čele našeho města rozhodl odejít do politického důchodu. Granátníci si proto pro pana starostu připravili na závěr slavnostního aktu, během něhož byli do služby uvedeni Gr. Štěpán Šesták (nově nejmladší člen mužstva) a Gr. Karel Čížek (tubista) malé překvapení, coby vyjádření poděkování za dlouhodobou podporu obnově Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově a rovněž i památku na uvedení celé nové generace granátníků do služby – originální signovanou grafiku od Jindry Čapka, dvorního gardového grafika a jednoho z předních českých ilustrátorů současnosti, s vyobrazením středního znaku města spolu s granátnickou medvědicí, puškou a šavlí, na níž samozřejmě nechybí portepé. Jelikož pan starosta zvládal složité vázání portepé na granátnických šavlí vždy zcela bezchybně a bez většího tréninku, slíbil na závěr granátníkům, že svého nástupce v úřadu ve své prvotřídní technice uvazování portepé zaučí

21. srpna 2022 – První gardová svatba v 21. století

Poprvé ve známé historii provede hejtman v příslušných služebních tabelách a konduitním listu změnu jména člena Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově. Náš “nejsličnější granátník”, kolegyně granátnice Szarowski, totiž přijala ve sňatku, který byl uzavřen tento pátek na krumlovském zámku, příjmení Smeke. Novomanželům, naší Hance a Mirkovi, přejeme v jejich společném životě jen to nejlepší, štěstí, zdraví, pohodu – a hlavně lásku pevnou jako skála, na níž stojí ten náš krumlovskej zámek.

FOTOGALERIE a bližší informace

1. července 2022 – Slavnostní otevření zámecké Mincovny

Na žádost Národního památkového ústavu zajistli krumlovští granátníci ceremoniální a hudební doprovod slavnostního otevření zrekonstruované Mincovny a zároveň i zahájení v ní vůbec první instalované výstavy „Šlechtické slavnosti a zábavy“.

18. června 2022 – Slavnosti pětilisté růže

Jak v předchozích letech, tak i v roce 2022 zajistila granátnická garda v doprovodu slavnostních fanfár v podání gardových trubačů ze zámecké věže ceremoniál vztyčování praporů na granátnické strážnici tak, jak je zvykem o státních svátcích, i v rámci sobotního programu Slavností pětilisté růže, přičemž granátníci rovněž zajistli stráž na strážnici po celý den. Nechť je na věčnou paměť dáno, že v sobotu podstoupil doslova křest ohněm nejmladší člen gardy Gr. Šesták, který držel celkem dvě hodinové služby na hlavní strážnici granátníků na Gardeplacu, a to v 35 stupňovém vedru v kompletním výstroji.

15. dubna 2022 – Velkopáteční stráž granátníků u Božího hrobu

Jak velí prastará tradice, po dvou letech covidové přestávky, krumlovští granátníci opět střežili na Velký pátek Boží hrob, vyzdobený tradičními vodními lucernami, v klášterním kostele Božího Těla a Panny Marie Bolestné v Českém Krumlově. Ve spolupráci se správou Klášterů Český Krumlov zajistili vévodští granátníci čestnou stráž u Božího hrobu od šesté hodiny až do půlnoci, se střídáním po 45 minutách. Gardisté děkují všem zúčastněným za silný zážitek a všem ostatním přejí krásné a pohodové velikonoční svátky!

FOTOGALERIE a bližší informace

11. února 2022 – Městský ples

V Českém Krumlově se po covidové přestávce opět plesalo, přičemž krumlovským granátníkům bylo ctí zajistit stejně jako v předchozích letech ceremoniální ostrahu na slavnostním plese města Český Krumlov na Zímní jízdarně při příchodu hostů.

8. listopadu 2021 – Tragická ztráta našeho kolegy Michala

Minulý týden celé mužstvo hluboce zasáhla smutná zpráva o předčasném skonu našeho kolegy a kamaráda Gr. Michala Dolanského, krumlovského zámeckého gardového trubače. Jeho tubu jste mohli od roku 2018 slyšet hrát nesčetněkrát o státních a církevních svátcích ze zámecké věže a při nejrůznějších příležitostech ve spojení s gardou v rámci činnosti její obnovené trubačské sekce, a to nejen na zámku a ve městě, ale všude tam, kam byli granátníci s hudbou povoláni. Těžko se nám hledají slova – nemělo se to stát a nic nám Michala, kterého všichni známe jako laskavého, chytrého a zapáleného kluka, již nevrátí – Michale, budeš nám všem chybět a naše myšlenky jsou s Tvojí rodinou – Potěšili-li jste se kdy z jeho troubení nad městem, unikátní krumlovské tradice, která byla obnovena i díky jeho nadšení a lásce k našemu městu, vzpomeňte na něj spolu s námi v pátek 12. listopadu – jeho tuba již z věže krumlovského zámku nezazní.

30. října 2021 – Slavnosti sv. Huberta v Rožmberku n. Vlt.

V letošním roce již počtvrté vyrazila trubačská sekce hudby Schwarzenberské granátnické gardy do Rožmberka nad Vltavou, kde na základě pozvání Rožmberských tentokráte hudebně doprovodila tamní městské slavnosti sv. Huberta, jež se uskutečnily v sobotu 30. října. V průběhu celodenního programu vystoupili naši trubači nejen s klasickými slavnostními fanfárami při slavnostní defilaci městem, ale i s unikátním blokem českých šlechtických loveckých fanfár z našeho archivu, které až do II. světové války zněly našimi šumavskými lesy a na jihočeských zámcích každý rok o lovecké sezóně. Vystoupení trubačů se secvičeným blokem loveckých fanfár proběhlo dvakrát, nejprve před hradem Rožmberk, a poté u farního kostela, a to v doprovodu odborného výkladu hejtmana gardy M. Neudörfla. V závěru programu pak granátníci zatroubili během slavnostní mše českou zemskou a rožmberskou městskou hymnu.

19. září 2021 – Položení slavnostního kamene „gardového“ pivovaru s JJ knížetem Karlem Janem

Garda a vlastní pivo? Po šesti letech příprav a průtahů snad již konečně realita v rozmezí příštích dvou let! Minulou neděli proběhlo požehnání základnímu kameni obnovy pivovaru v Rožmberku nad Vltavou, jenž bude podle plánů mimo jiné finančně podporovat hradní straž v Českém Krumlově vařením gardového piva, a to za účasti vzácných hostí, granátníků i JJ knížete Karla Jana, vévody krumlovského.

17. srpna 2021 – Slavnostní otevření věže Jakobínky

Téměř to vypadá, že krumlovští granátníci přesídlili poslední dobou na Rožmberk, minimálně tedy jejich trubačská sekce! Na žádost NPÚ totiž gardoví trubači vyrazili po měsíci opět na někdejší bukvojské vdovské sídlo, aby hudebně doprovodili odložené „otevření“ restaurované věže Jakobínky, jež se nachází v rámci zámecké části areálu. Z Jakobínky, odkud se nabízí vskutku působivý výhled na okolní lesy i město, granátníci odtroubili v průběhu slavnostní události několik fanfár, samozřejmě včetně obligátní rožmberské hymny. Za necelé dva měsíce pak granátníci vyrazí do Rožmberka znovu, a to tentokráte na pozvání pořadatelů místních svatohubertských slavností, jež proběhnou 30. října.

17. srpna 2021 – Slavnostní otevření věže Jakobínky

Téměř to vypadá, že krumlovští granátníci přesídlili poslední dobou na Rožmberk, minimálně tedy jejich trubačská sekce! Na žádost NPÚ totiž gardoví trubači vyrazili po měsíci opět na někdejší bukvojské vdovské sídlo, aby hudebně doprovodili odložené „otevření“ restaurované věže Jakobínky, jež se nachází v rámci zámecké části areálu. Z Jakobínky, odkud se nabízí vskutku působivý výhled na okolní lesy i město, granátníci odtroubili v průběhu slavnostní události několik fanfár, samozřejmě včetně obligátní rožmberské hymny. Za necelé dva měsíce pak granátníci vyrazí do Rožmberka znovu, a to tentokráte na pozvání pořadatelů místních svatohubertských slavností, jež proběhnou 30. října.

10. července 2020 – Slavnostní výjezd

U příležitosti výročí 400 let od úmrtí Karla Bonaventury hraběte Buquoy vyrazili na základě pozvání obce a hradu gardoví trubači do Rožmberka nad Vltavou, aby hudebně doprovodili ceremoniál a slavnostní zádušní mši v souvislosti s výročím. Přestože schwarzenberští granátníci v minulosti v Rožmberku koncertovali vícekráte, jednalo se patrně o vůbec první výjezd gardistů do někdejší kolébky Domu pánů z Růže po více jak sto let dlouhé přestávce.

24. prosince 2020 – Obnovení tradice vánočního troubení ze zámecké věže

Na Štědrý den LP 2020 byla obnovena českokrumlovská tradice troubení tradičních českých vánočních koled granátníky ze zámecké věže.

19. září 2020 – Uvítání válečných veteránů na zámku v Českém Krumlově

V rámci každoročního setkání členů Sdružení válečných veteránů v Českém Krumlově proběhlo 19. 9. 2020 při příležitosti 25. výročí od ukončení mírové mise OSN „UNPROFOR“ slavnostní vztyčení praporů Schwarzenberské granátnické gardy na strážnici granátníků na zámku v Českém Krumlově, v přítomnosti válečných veteránů, starosty města Český Krumlov a zástupců Armády České republiky, a to vše za hudebního doprovodu trubačské sekce Hudby Vévodské tělesné stráže v České Krumlově. Setkání veteránů bylo velmi hojné a díky prvotřídnímu výkonu trubačů, jak doufáme, i nanejvýš důstojné. Pro granátníků bylo přivítání našich veteránů tradičně potěšením.

FOTOGALERIE a bližší informace

12. září 2020 – Prezentace granátníků v sídle ÚOP Národního památkového ústavu

V rámci oslav připomenutí hrdinství budějovického purkmistra Sternecka a štědrosti knížete Josefa II. Dobrého ze Schwarzenbergu v souvislosti s hrozbou vypálení města České Budějovice v roce 1805 napoleonskými vojsky, se na pozvání Národního památkového ústavu dostavili schwarzenberští granátníci ke své historicky první prezentaci v sídle Ústředního odborného pracoviště NPÚ. Uvítání a zároveň tzv. prezentaci granátníků provedl ředitel pracoviště Ing. Daniel Šnejd za sekundace hejtmana gardy Mgr. Martina Neudörfla. V průběhu programu se pak mohli návštěvníci ÚOP seznámit jednak přímo s granátníky, tak i s historií jejich výzbroje a výstroje skrze výklad Ghtm. Neudörfla a Gcpl. Petra Novotného.

FOTOGALERIE a bližší informace

22. srpna 2020 – Slavnostní pieta u hrobky pánů z Růže

U příležitosti 150. výročí od povýšení Vyššího Brodu na město vyrazila Vévodská tělesná stráž v Českém Krumlově spolu s trubačskou sekcí gardové hudby do Vyššího Brodu na pozvání tamní radnice, aby v rámci městských oslav připomněla společné historické dědictví a minulost obou měst na Vltavě doby rožmberské a éry Krumlovského vévodství skrze unikátní slavnostní pietu u hrobky pánů z Růže, v níž je pochován i zakladatel vyšebrodského kláštera, Vok I. z Rožmberka. V průběhu unikátní piety zazněla v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie česká zemská hymna, Svatováclavský chorál, v podání gardových trubačů, a antifona v podání členů konventu. 

FOTOGALERIE a bližší informace

21. června 2020 – Krumlovský slunovrat a koncert kapely Čechomor

Zahájení koncertu kapely Čechomor, Krumlovský slunovrat 2020, Schwarzenberská granátnická garda, Foto/zdroj: Lubor MrázekZahájení koncertu kapely Čechomor, Krumlovský slunovrat 2020, Schwarzenberská granátnická gardaV rámci městských oslav slunovratu 2020, které byly uspořádány jako náhrada za zrušený ročník Slavností pětilisté růže v Českém Krumlově v důsledku koronavirové krize, zajistili granátníci v neděli 21. června ranní ceremonii vztyčení gardových praporů spolu s troubením slavnostních fanfár ze zámecké věže v podání členů trubačské sekce Hudby Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově. Gardoví trubači přitom v neděli oblékli uniformy ještě jednou, aby večer, opět ze zámecké věže, slavnostně zahájili svou fanfárou velkolepý koncert kapely Čechomor a hostů na Gardeplacu, II. zámeckém nádvoří, který byl uspořádán jako poděkování pro zdravotníky a dobrovolníky za jejich obětavost během koronavirové krize 2020.

FOTOGALERIE a bližší informace

7. června 2020 – Přivítání vzácných hostů na zámku v Českém Krumlově

Jeho Jasnost princ a kníže Ferdinand ze Schwarzenbergu na Krumlově, Schwarzenberská granátnická gardaPředání pamětního diplomu pro patrony gardy manželům Petrlíkovým na letní jízdárně, Schwarzenberská granátnická gardaV neděli 7. června uvítali granátníci na Krumlově hned tři vskutku vzácné návštěvy – nejprve to byli manželé Petrlíkovi, kteří skrze svou nadaci podpořili obnovu SGG a jimž za jejich podporu granátníci u dané příležitosti předali diplom pro své patrony. Hned na to granátníci uvítali na letní jízdárně i výletníky z řad České maltézské mládeže, kteří v rámci výletu dorazili na prohlídku krumlovského zámku, a to přímo v doprovodu JJ Ferdinanda ze Schwarzenbergu. Pochopitelně proto nechyběla ani tradiční „prezentace“ granátníků, která náleží každému členovi knížecího rodu. Výletníky z ČMM pak na prohlídku zámku výjimečně doprovodili i dva granátníci, aby jejich návštěva „Perly Šumavy“ byla skutečně nezapomenutelná!

FOTOGALERIE a bližší informace

19. května – Přivítání českých cestovatelů v Českém Krumlově na počest Miloslava Stingla

Přivítání český cestovatelů v rámci cesty republikou na počest Miloslava Stingla, Schwarzenberská granátnická garda, Foto/zdroj: Lubor MrázekPřivítání český cestovatelů v rámci cesty republikou na počest Miloslava Stingla, Schwarzenberská granátnická garda, Foto/zdroj: Lubor MrázekNa počest významného českého dobrodruha, etnologa a jednoho z nejprodávanějších českých spisovatelů, JUDr. et PhDr. Miloslova Stingla, náčelníka indiánského kmene Kikapú († 11. května 2020), uspořádali čeští cestovatelé slavnostní průjezd republikou, s názvem „Cesta na počest velkého náčelníka Okimy – Miloslava Stingla“, a to s první zastávkou v Českém Krumlově. Na hlavním krumlovském náměstí je přivítali zástupci města Český Krumlov spolu s granátnickou gardou, která dojemné setkání cestovatelů a přátel M. Stingla na jejich první zastávce doprovodila slavnostními fanfárami.

FOTOGALERIE a bližší informace

5. května 2020 – Uctění památky obětí konce II. světové války

0206I přes celosvětovou pandemii, která v roce 2020 zachvátila celý svět, si občané města Český Krumlov stejně jako každý rok, byť  v omezených podmínkách, mohli s uvolněním hlavních opatření pietně připomenout konec II. světové války a především památku hrdinů a zvláště všech obětí tohoto strašlivého konfliktu. Spolu s tradiční ranní ceremonií granátnické gardy a její hudby o státních svátcích v areálu zámku zajistili granátníci na žádost českokrumlovské radnice čestnou stráž u pamětních desek na náměstí Svornosti v Českém Krumlově při kladení věnců představitelů města Český Krumlov, místních sdružení a Československé obce legionářské.

FOTOGALERIE a bližší informace

29. února 2020 – Přednáška S300: „Poslední pouť  prince Waltera“

Přednáška S300: "Poslední pouť prince Waltera", Mgr. Jan Bouška, Schwarzenberská granátnická gardaPřednáška S300: "Poslední pouť prince Waltera", Mgr. Jan Bouška, Schwarzenberská granátnická gardaV sobotu 29. února proběhla další přednáška z cyklu Schwarzenberský rok v Českém Krumlově, jež byla tentokráte věnována pohřebním rituálům rodu knížat ze Schwarzenbergu, vévodů krumlovských, v 19. století, a to na příkladu pohřbu tragicky a předčasně zesnulého prince Waltera Prospera (1839–1838). Přednášejícím byl mladý historik a badatel, Mgr. Jan Bouška, doktorand Ústavu českých dějin Filozofické fakulty, jenž účastníky přednášky nejen poutavě provedl pozoruhodným světem pohřebních zvyklostí jednoho z nejvýznamnějších českých rodů, ale i seznámil s konspiračními teoriemi v souvislosti s nejasným úmrtím malého prince, které postoupil odborné analýze a kritice.

ANOTACE a bližší informace

4. února 2020 – Přednáška pro Senior klub Český Krumlov

Stejně jako v předchozích letech i v roce 2020 zavítal hejtman gardy Mgr. Martin Neudörfl na pozvání Senior klubu Český Krumlov, aby zpravil krumlovské senioru o postupu v Programu obnovy hradní stráže v Českém Krumlově, o novinkách v činnosti granátníků i objevech na poli historie a minulosti zámecké gardy.

25. ledna 2020 – Přednáška S300: „Adolf Schwarzenberg a černý kontinent“

83604743_1528958007269088_1575932541532110848_n83336475_202992420841961_3038814246684065792_nPrvní řádná přednáška v roce 2020 z cyklu Schwarzenberský rok v Českém Krumlově, s názvem Adolf Schwarzenberg a černý kontinent proběhla tradičně poslední sobotu v měsíci, 25. ledna, ve Studijním centru Český Krumlov. Přednášejícím byl historik a badatel Mgr. Martin Slaba, současný kastelán zámku Hluboká nad Vltavou a spolu-autor úspěšné publikace Poslední ráj Adolfa Schwarzenberga. V rámci přednášky byly představeny a blíže popsány lovecké expedice a budovatelské aktivity JUDr. Adolfa Schwarzenberga, Ph.D. na černém kontinentě spolu s historií prvního „dominia“ rodu Schwarzenberků na africké půdě, slavné knížecí farmy v Keni, jež Mgr. Slaba osobně navštívil.

ANOTACE a bližší informace

1. 1. 2020 – První noční služba nejmladšího granátníka na Nový rok

Romantika na krumlovském zámku, První noční služba granátníka Vokatého, Schwarzenberská granátnická gardaSloužit v řadách granátníků Jeho Jasnosti může být vedle těžké dřiny i velká romantika! Nejmladší člen mužstva Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově Gr. Vokatý se o tom ostatně dnes na Nový rok mohl sám v rámci své první noční služby přesvědčit. Prvolednová služba, kdy jako každý státní svátek platí se západem slunce povinnost svěsit na strážnici gardové prapory, je s ohledem na „společenskou náročnost“ silvestrovských oslav z předchozího večera a k tomu teploty pod bodem mrazu pochopitelně mezi granátníky nepříliš populární, a tak ji velmi rádi „přenechávají“ svým mladším kolegům. Na druhou stranu právě na 1. ledna bývá na Gardeplacu ten nejklidnější den za celý rok a liduprázdný krumlovský zámek je tak vskutku obzvláště kouzelný. Gr. Vokatý proto v hlášení uvedl, že si svou první večerní službu velmi užil, a hejtmanovi gardy se dokonce dopředu nahlásil na službu 1. ledna 2021 – toť vskutku příkladná morálka a chválihodný příslib do nového roku

24. 12 2019 – Nové pušky pro granátníky

Na Štědrý den obdrželi granátníci zbrusu nové pušky, Schwarzenberská granátnická gardaMalé ohlédnutí za vskutku štědrými Vánoci na krumlovském zámku! V rámci své služby na tzv. Medvědí vánoce dostali 24. prosince sloužící schwarzenberští granátníci pod stromeček hned dva milé dárky – bohatou várku „deputátního“ vaječňáku z plotny gardové kancléřky paní Kateřiny Doubkové a zároveň prvních pět zbrusu nových pušek do své novodobé výzbroje. Unikátní granátnické pušky, pořízené díky štědrosti dárců a města Český Krumlov v roce 2019, vyhotovil dle původního vzoru zbroje Vévodské tělesné stráže dvorní puškař granátníků pan Miloš Skrbek z Hradce Králové. Krumlovští, kteří zavítali na Štědrý den na Gardeplac podpořit tradici Medvědích vánoc, se tak mohli jako vůbec první návštěvníci zámku od roku 1948 pokochat pohledem na vévodské granátníky v jejich úplné tzv. parádní výzbroji, včetně autentických elegantních gardových pušek, jež jim k úplné „parádě“ doposud chyběly – a že se povedly!

24. 12 2019 – Medvědí vánoce

– fotografie ve zpracování –

26. – 28. 10. 2019 – Oslavy 300. výročí příchodu knížat ze Schwarzenbergu na Krumlov

– fotografie ve zpracování –

28. 9. 2019 – Svatováclavské slavnosti

Uvádění nových granátníků do služby starostou města na svátek sv. Václava. Svatováclavské slavnosti 2019, Foto/zdroj: Lubor MrázekTradiční ceremoniál uvádění nových granátníků Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově do služby starostou města na svátek sv. Václava byl i v roce 2019 opět „historickým“ okamžikem. V prvé řadě byli do služby uvedeni trubači trubačské sekce granátnické gardy, jež byla obnovena ve spolupráci se Základní uměleckou školou Český Krumlov a která již od roku 2018 zajišťuje o vybraných státních a církevních svátcích a slavnostních příležitostech živé troubení granátnických fanfár a státních hymen ze zámecké věže. Slavnostní ceremoniál byl zároveň vůbec první příležitostí, při níž si mohli občané města Český Krumlov přímo zblízka prohlédnout nové uniformy gardových hudebníků, na jejichž výrobě se podílelo město Český Krumlov. 28. 9. 2019 pak byl starostou města Mgr. Daliborem Cardou uveden do služby i nejmladší řadový člen gardového mužstva, osmnáctiletý Gr. Matouš Vokatý  

31. 8. 2019 – Slavnostní návrat granátníků na zámek Hluboká po 80 letech

Návrat granátníků na zámek Hluboká, 2019, Schwarzenberská granátnická gardaNávrat granátníků na zámek Hluboká, 2019, Schwarzenberská granátnická gardaU příležitosti Hradozámecké noci 2019 a Schwarzenberského roku připravily granátnická garda a správy zámků Hluboká nad Vltavou a Třeboň unikátní jubilejní program. Po 80 letech krumlovští granátníci podnikli oficiální výjezd na Hlubokou, první v 21. století, kde po slavnostním nástupu zajistili po dobu večerních prohlídek tradiční ostrahu zámku spolu s troubením původních granátnických fanfár v podání trubačské sekce gardové hudby. Ve stejnou dobu pak v druhém ze tří někdejších hlavních schwarzenberských sídel, v Třeboni, proběhl koncert skvělého jazzbandu pod vedením gardového kapelníka dr. Martina Voříška.

FOTOGALERIE a bližší informace

20. 8. 2019 – Pieta u hrobu Bartoloměje Reindla

Pieta u hrobu Bartoloměje Reindla, Schwarzenberská granátnická gardaPieta u hrobu Bartoloměje Reindla, Schwarzenberská granátnická gardaV den výročí narození válečného hrdiny, zasloužilého hasiče a někdejšího hejtmana Schwarzenberské granátnické gardy Bartoloměje Reindla dorazil na tradiční pietu k uctění památky tohoto významného občana města Český Krumlov spolu s gardovým hejtmanem Mgr. Martinem Neudörflem i ředitel městské knihovny v Českém Krumlově, Mgr. Martin Nechvíle, a to v souvislosti se 140. výročím obnovy veřejného českého kulturní života v Českém Krumlově. Hejtman B. Reindl totiž mimo jiné stál spolu se svými granátníky a dalšími vlastenci z řad občanů města v letech 1879-1881 u počátků a založení první české knihovny v historii Českého Krumlova, jejíž přímou pokračovatelkou je dnešní městská knihovna.

FOTOGALERIE a bližší informace

5. 7. 2019 – Nová posila granátníků

První služba Gsnr. Vokatého, Schwarzenberská granátnická gardaJako každý státní svátek proběhla i tento pátek na Gardeplacu ranní ceremonie vztyčování gardových praporů na strážnici granátníků spolu s troubením slavnostních fanfár ze zámecké věže. Na letošního Cyrila a Metoděje přitom jistě nezapomene gardový numerér Matouš Vokatý, pro něhož to byla vůbec první služba v uniformě Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově. Gsnr. Vokatý, aktuálně nejmladší přírůstek gardy, prošel křtem v úloze hlavního praporečníka, v níž podal vskutku znamenitý výkon. Ihned po skončení ceremonie tak obdržel osobní pochvalu od hejtmana gardy – a to je opravdu co říct! Držíme numeréru Vokatému palce, ať mu stejný elán a píle vydrží, a těšíme se, že řady Schwarzenberské granátnické gardy posílí natrvalo.

22. 6. 2019 – Slavnosti pětilisté růže

V rámci 51. ročníku českokrumlovských Slavností pětilisté růže zajistili schwarzenberští granátníci již tradičně v průběhu druhého dne slavností jako součást hlavního programu ranní ceremoniál vztyčování gardových praporů na své strážnici spolu s troubením slavnostních granátnických fanfár ze zámecké věže, který je v Českém Krumlově běžně k shlédnutí pouze o státních svátcích. K potěše návštěvníků zámku pak byla jako každý rok granátníky držena celodenní stráž na hlavní strážnici na Gardeplacu se střídáním stráží v každou celou hodinu od 9:00 do 18:00.

20. 5. 2019 – Odhalení pamětní desky nad hrobem hejtmana B. Reindla

DSC_0250 (1)DSC_0278 (1)V pondělí 20. května 2019 proběhlo na hřbitově v Českém Krumlově v přítomnosti starosty města Český Krumlov D. Cardy a hejtmana Vévodské tělesné stráže M. Neudörfla odhalení nové pamětní desky nad městským společným hrobem, do něhož byly v roce 2012 pro nedostatek informací přesunuty ostatky válečného hrdiny a významného občana našeho města, c. a k. hejtmana Bartoloměje Reindla, spoluzakladatele první české knihovny v Českém Krumlově, zasloužilého dobrovolného hasiče a IX. hejtmana Schwarzenberské granátnické gardy. Nová pamětní deska byla financována z veřejné sbírky granátníků, konané za daným účelem, darů spoluobčanů a za finanční spoluúčasti města Český Krumlov.

FOTOGALERIE a bližší informace

8. 5. 2019 – Den vítězství (slavnostní ranní ceremoniál granátníků)

Dnes 8. května již tradičně zavlály na budovách radnic, úřadů a škol na Šumavě a v Pošumaví vedle českých státních vlajek i americké „Hvězdy a pruhy“. Ani schwarzenberští granátníci dnes nezapomněli vzdát poctu všem americkým vojákům, kteří v roce 1945 osvobodili město Český Krumlov a celou Šumavu od sedmiletého jha nacistické říše. Na závěr tradiční ceremonie vztyčování gardových praporů o státních svátcích tak nad „Perlou Šumavy“ zazněla po krumlovské, zemské a české státní hymně i hymna Spojených států amerických v podání gardových trubačů, vůbec poprvé od nástupu komunistické diktatury.

19. 04. 2019 – Velkopáteční stráž granátníků u Božího hrobu v klášterním kostele

Boží hrob 2019, Foto/zdroj: Matouš Vokatý, Schwarzenberská granátnická garda, Kláštery Český KrumlovV roce 2017 byla Vévodskou tělesnou stráží v Českém Krumlově ve spolupráci s Kláštery Český Krumlov úspěšně obnovena staletá velikonoční tradice velkopáteční stráže granátníků u Božího hrobu v klášterním kostele Božího těla a Panny Marie Bolestné. V prvním roce 2017 i v roce 2018 přišlo podpořit tuto unikátní tradici do klášterního kostela (mezi šestou hodinou večerní a půlnocí) vždy více jak půl tisíce návštěvníků a věřících – v letošním roce nicméně dorazilo již téměř sedm set Krumlovských i přespolních, což je na podobně skromné a nekomerční akce vskutku úctyhodné číslo!

Schwarzenberští granátníci a jejich partneři z krumlovských klášterů proto všem těm z Vás, kdož jste na Velký pátek dorazili, děkují za podporu v podobě osobní návštěvy, přičemž věří, že se Vám letošní Boží hrob, který byl v Českém Krumlově poprvé od II. světové války vyzdoben tradičními vodními lucernami, líbil a že se u něj v rozjímání setkáme opět napřesrok!

FOTOGALERIE a bližší informace

30. 03. 2019 – 99. výročí české a československé státní vlajky

Ani v Českém Krumlově jsme nezapomněli na 99. „narozeniny“ naší státní vlajky, jejíž podoba byla přijata Národním shromážděním 30. března 1920 ve večerních hodinách na základě zákona č. 252/1920 Sb. Nová vlajka nahradila starou českou zemskou vlajku – červenobílou bikolóru (viz v článku ZDE), která po první dva roky existence republiky sloužila jako státní symbol. Ta byla v roce 1920 v nové podobě obohacena o modrý klín symbolizující Slovensko. Přestože státní vlajka s modrým klínem byla vlajkou celé Československé republiky, v srdcích českého národa se stala vlajkou vlastní, národní, a tak po zániku Československé federace v roce 1992 byla přijata namísto bílo-červeného praporu coby nová česká státní vlajka. 99. výročí jejího vzniku jsme si v Českém Krumlově symbolicky připomněli za zvuků české hymny během čestné večerní služby hejtmana gardy na strážnici granátníků.

26. 03. 2019 – Prohlídka chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Návštěva chrámu sv. Víta: Foto/zdroj: Martina Neudörfl a WikimediaLetošního 300. výročí od příchodu rodu knížat ze Schwarzenbergu na Krumlov bylo patrně vůbec poprvé vzpomenuto poněkud nečekaně a nenápadně nikoliv v Perle Šumavy, Českém Krumlově, nýbrž v našem hlavním městě Praze. V souvislosti s výročím navštívili studenti semináře českých dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, pod vedením doc. PhDr. Jany Čechurové, Ph.D., chrám svatého Víta, Václava a Vojtěcha, aby si v doprovodu hejtmana SGG a vedoucího jejího archivu Mgr. Martina Neudörfla prohlédli tři nejvýznamnější místa historické paměti spojená s rodem Schwarzenbergů v tomto hlavním křesťanském chrámu v Čechách – Schwarzenberskou kapli, sochu kardinála Bedřicha ze Schwarzenbergu a náhrobek sv. Jana Nepomuckého.

29. 1. 2019 – Přednáška pro Senior klub Český Krumlov

IMG_6321IMG_6323Co týden, to přednáška! V úterý 29. ledna proběhla již druhá přednáška o granátnické gardě ve spolupráci se Senior klubem v Českém Krumlově. Hejtman gardy Mgr. Martin Neudörfl se tak po více jak roce opět setkal s našimi seniory z Českého Krumlova a okolí, aby je seznámil s nejnovějšími aktualitami a děním okolo granátnické gardy. Během hodinové přednášky byly promítány fotografie z hlavních kulturních podniků granátníků v roce 2018, přičemž účastníci si mohli rovněž prohlédnout vizualizace zamýšleného komplexu granátnické gardy na krumlovském zámku, na jehož brzkou návštěvu se, jak bylo na závěr besedy hejtmanovi řečeno, všichni krumlovští senioři velmi těší.

24. 1. 2019 – Přednáška hejtmana gardy ve Vyšším Brodě

přednáška_vyšší_brodVe čtvrtek 24. ledna zavítal hejtman gardy Mgr. Martin Neudörfl na pozvání města Vyšší Brod do „Klubu pod kinem“, aby zájemcům z řad Vyšebrodských představil Program obnovy hradní stráže v Českém Krumlově. Účastníci besedy se mohli blíže seznámit nejen s historií granátnické gardy a cíli programu její obnovy, nýbrž i s aktuálním postupem a dosaženými body v rámci vlastního programu. Rovněž byla přítomným představena projektová dokumentace k rekonstrukci gardového komplexu na zámku v Českém Krumlově a pochopitelně i výsledky výzkumné činnosti gardového archivu. Hejtmanovi krumlovských granátníků se ve Vyšším Brodě dostalo vskutku vřelého přijetí, přičemž celá řada dotazů a upřímná slova uznání za dosavadní úspěchy granátníků od účastníků besedy byla milým dokladem toho, že aktivity granátníků jsou dobře známy, sledovány a vítány nejen v Českém Krumlově, ale v celém našem kraji. 

24. 12. 2018 – Medvědí vánoce v Českém Krumlově

Medvědí vánoce 2018, Foto/zdroj: Lubor MrázekMedvědí vánoce 2018, Foto/zdroj: Lubor MrázekO vánocích 24. prosince 2018 zajistili schwarzenberští granátníci stejně jako každý rok bezpečnost návštěvníků, kteří přišli na Štědrý den ráno na krumlovský zámek podpořit unikátní místní tradici – Medvědí vánoce – akci, jejíž cílem je podpořit zachování chovu medvědů v Českém Krumlově. Poprvé se přitom mohli zájemci z řad patronů našich medvědů, na základě zvláštního poukazu, podívat až do zámeckého příkopu, a to přímo v doprovodu granátníků, kteří je nejen dovedli až k medvědici Marii, nýbrž i seznámili s historií chovu medvědů na Krumlově. V průběhu dopoledne 24. prosince takto přišlo pozdravit medvědici Marušku osm patronů a jejich rodin, za jejichž laskavou podporu jim všichni zúčastnění děkují.

FOTOGALERIE a bližší informace

24. 11. 2018 – Nový příspěvek Archivu SGG v Novinách města Český Krumlov

V posledním vydání Novin města Český Krumlov za rok 2018 naleznete nejnovější příspěvek ze série věnované historii Schwarzenberské granátnické gardy a výzkumu Archivu SGG s názvem 100 let republiky, 100 let od zániku Krumlovského vévodství od Mgr. Martina Neudörfla, hejtmana gardy a vedoucího gardového archivu.

PROSINCOVÉ VYDÁNÍ v podobě pdf

28. 10. 2018 – Oslavy 100. výročí vzniku republiky v Českém Krumlově

28. října 2018, 100 let republiky v Českém Krumlově, Schwarzenberská granátnická garda, Foto/zdroj: Lubor Mrázek28. října 2018, 100 let republiky v Českém Krumlově, Schwarzenberská granátnická garda, Foto/zdroj: Lubor MrázekV Českém Krumlově bylo 100. výročí vzniku Československé republiky oslaveno vskutku velkolepě. Schwarzenberští granátníci, motivováni odkazem svých bývalých kolegů, připravili ve spolupráci s městem Český Krumlov, kláštery, prelaturou a správou zámku Český Krumlov celodenní program s cílem důstojně připomenout převratné události roku 1918 v naší zemi a především v našem městě, v nichž významnou roli sehráli před sto lety právě krumlovští granátníci. V rámci bohatého programu tak byla mimo jiné obnovena unikátní tradice slavnostních dělových salv nad městem i tradiční krumlovská kirchparáda granátníků u příležitosti mše svaté v hlavním krumlovském chrámu – kostele sv. Víta.

FOTOGALERIE a bližší informace

 

23. 10. 2018 – Přednáška hejtmana gardy v městské knihovně v Českém Krumlově

V rámci tradičního cyklu přednášek věnovaných historii a činnosti Schwarzenberské granátnické gardy v Městské knihovně Český Krumlov shrnul v průběhu další přednášky, která se uskutečnila v úterý 23. 10. 2018, hejtman Mgr. Martin Neudörfl, Ghtm. aktivity granátníků a nové úspěchy v rámci Programu obnovy hradní stráže v Českém Krumlově za první polovinu roku 2018. Ghtm. Neudörfl s ohledem na nadcházející výročí 100 let od vzniku československého státu rovněž seznámil účastníky přednášky s událostmi roku 1918 v Českém Krumlově a rolí schwarzenberských granátníků v nich. Na závěr Ghtm. Neudörfl představil program oslav 100. výročí 28. října 2018, na jehož organizaci se spolu s městem Českým Krumlov granátnická garda aktivně podílí.

20. 10. 2018 – XXVIII. valná hromada Historického spolku Schwarzenberg

Švarcenberáci v Třeboni, XXVIII. valná hromada Historického spolku Schwarzenberg, Foto/zdroj: Bc. Vít PávekMgr. Martin Neudörfl, Ghtm., XXVIII. valná hromada Historického spolku Schwarzenberg, Foto/zdroj: Bc. Vít PávekV sobotu 20. 10. 2018 se na třeboňském zámku konala valná hromada Historického spolku Schwarzenberg. Mezi přednášejícími na letošní hromadě, která tradičně představuje největší švarcenberácký sjezd v roce, opět nechyběl gardový hejtman Mgr. Martin Neudörfl, který za Vévodskou tělesnou stráž v Českém Krumlově seznámil členy HSS a další účastníky XXVIII. valné hromady s aktualitami k Programu obnovy hradní stráže v Českém Krumlově, nejnovějšími objevy Archivu SGG a s akcemi, které krumlovští granátníci v roce 2018 podnikli. Nad konáním sjezdu, který svou návštěvou jako obvykle poctila Jeho Jasnost kníže Karel Jan, vévoda krumlovský, převzal stejně jako v minulém roce patronát Státní zámek Třeboň.

28. 9. 2018 – Svatováclavské slavnosti a uvedení nových granátníků do služby

42959113_10214501169666218_5596704478200856576_n42987715_10214501170826247_7497808173374373888_nNa svátek sv. Václava 28. září, v den české státnosti, se na hlavním krumlovském náměstí uskutečnil tradiční ceremoniál slavnostního uvedení nových granátníků do služby starostou města Český Krumlov panem Mgr. Daliborem Cardou. Letošní ceremoniál se pak zapsal do historie města a Vévodské tělesné stráže tím, že do služby v granátnické gardě byla starostou města slavnostně uvedena vůbec první zástupkyně ženského pohlaví, granátnice Hana Szarowski. V rámci ranního ceremoniálu vztyčování praporů granátníky na Gardeplacu pak vůbec poprvé zazněla ze zámecké věže v podání trubačské sekce gardové hudby, obnovené ve spolupráci se ZUŠ Český Krumlov, česká zemská hymna Svatováclavský chorál.

FOTOGALERIE a bližší informace

29. 9. 2018 – Nový příspěvek Archivu SGG v Novinách města Český Krumlov

V říjnovém vydání Novin města Český Krumlov naleznete nejnovější příspěvek ze série věnované historii Schwarzenberské granátnické gardy a výzkumu Archivu SGG s názvem Naše město a granátnická garda v roce 1918 od Mgr. Martina Neudörfla, hejtmana gardy a vedoucího gardového archivu.

ŘÍJNOVÉ VYDÁNÍ v podobě pdf

17. 7. 2018 – Vernisáž výstavy „Od Velké války k republice“

V úterý 17. 7. 2018 proběhla vernisáž výstavy „Od Velké války k republice“ v Regionálním muzeu v Českém Krumlově, jež sleduje události let 1914-1918 ve městě Český Krumlov, v Čechách a ve světě. Na výstavě Regionálního muzea spolupracoval i Archiv Schwarzenberské granátnické gardy, který organizátorům s radostí poskytl podklady týkající se aktivit krumlovských granátníků a jejich významné role v událostech roku 1918 v Českém Krumlově.

OFICIÁLNÍ STRÁNKA VÝSTAVY na webu Regionálního muzea v Českém Krumlově

30. 6. 2018 – Nový příspěvek Archivu SGG v Novinách města Český Krumlov

V prázdninovém vydání Novin města Český Krumlov (červenecsrpen) naleznete nejnovější příspěvek ze série věnované historii Schwarzenberské granátnické gardy a výzkumu Archivu SGG s názvem Jubilejní rok 2018: hejtman Bartoloměj Reindl od Mgr. Martina Neudörfla, hejtmana gardy a vedoucího gardového archivu.

ČERVENCOVÉ VYDÁNÍ v podobě pdf

23. 6. 2018 – Slavnosti pětilisté růže 2018

Schwarzenberský granátník na stráži, Schwarzenberská granátnická gardaVztyčování praporu republiky, Schwarzenberská granátnická gardaU příležitosti 50. výročí prvního obnovení tradice českokrumlovských historických Slavností pětilisté růže v roce 1968 uspořádali schwarzenberští granátníci v sobotu 23. 6. 2018 v rámci hlavního programu slavností tradiční ranní ceremoniál vztyčování gardových praporů na své strážnici spolu s troubením slavnostních granátnických fanfár ze zámecké věže. Po celý den pak od 8:00 do 18:00 byla granátníky zajištěna stráž na hlavní strážnici na Gardeplacu. Návštěvníci města a zámku tak měli možnost o jubilejních slavnostech 2018 výjimečně zhlédnout ranní ceremoniál granátníků, který obvykle probíhá pouze o státních a církevních svátcích, a zároveň v každou celou hodinu střídání stráže.

FOTOGALERIE a bližší informace

8. 5. 2018 – Obnovení živého troubení slavnostních fanfár ze zámecké věže

Také jste se i Vy ráno zaposlouchali do důstojných zvuků slavnostních granátnických fanfár? Právě dnes 8. května 2018 v Den osvobození naší země od fašismu byla v rámci Programu obnovy hradní stráže v Českém Krumlově obnovena původní krumlovská tradice živého troubení slavnostních fanfár ze zámecké věže o státních svátcích v rámci pravidelné ranní ceremonie vztyčování praporů granátníky na strážnici gardy. Při vztyčování praporů zazněly z věže poprvé od nástupu komunismu čtyři autentické granátnické fanfáry včetně asi té nejoblíbenější fanfáry v Českém Krumlově doby první republiky „Bože, chválíme Tebe“.

Dnešní ranní troubení slavnostních fanfár ze zámecké věže a obnovení této tradice je přitom jen prvním krokem v rámci zamýšlené úplné obnovy Hudby Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově – Schwarzenberské granátnické gardy, jež se má skrze unikátní formu spolupráce s orchestrem Základní umělecké školy Český Krumlov uskutečnit již v průběhu letošního roku. Nový granátnický orchestr má být totiž složen nejen z granátníků a hudebníků profesionálů, nýbrž především ze žáků a absolventů ZUŠ Český Krumlov, pro které se má orchestr hudby granátnické gardy pod jednotným vedením stát zvláštní nástavbou v rámci jejich hudebního vzdělávání. Cílem společného projektu velení gardy a vedení hudební sekce ZUŠ ČK je nabídnout mladým talentovaným hudebníkům v Českém Krumlově nové zážitky v zajímavém prostředí i možnost rozvíjet své nadání v rámci bohatých aktivit spojených s obnovu a činností hradní stráže v Českém Krumlově a tím, pod jednotným vedením orchestrů, vést a motivovat naše mladé krumlovské talenty k tomu, aby se na rozvoji hudebního života v našem městě podíleli i po absolvování ZUŠ.

Doufáme, že se Vám první výsledek této spolupráce a prvotřídní výkon trubačů pod vedením pana Ladislava Kočára ze ZUŠ ČK líbil, přičemž v případě, že jste ráno pohotově využili svých mobilních telefonů a troubení fanfár natočili podobně jako na uvedeném videu, velmi bychom si vážili sdílení záznamů na naší FB stránce (profesionální záznam budete moci zhlédnout v blízké době v rámci připravovaného dokumentární cyklu).

11. 4. 2018 – Identifikace části prvního filmu pořízeného na českém území

pašije (640x395)V rámci pátrání po historických filmových materiálech, které by mohly obsahovat záběry krumlovských granátníků, pořízených před rokem 1948, se Archivu Schwarzenberské granátnické gardy podařilo ve sbírkách Ministerstva školství, kultury a sportu Španělského království objevit nejméně tři snímky, které jsme identifikovali jako původní scény ze ztraceného „Hořického pašijového filmu“ z roku 1897, prvního filmu pořízeného na českém území, jenž se do dějin světové kinematografie zapsal coby první velkofilm mezinárodní produkce a zároveň první americký „blockbuster“. Zjištění našeho archivu zpřístupňujeme formou online příspěvku, ve kterém se můžete jak blíže seznámit s historií vzniku a promítání Hořického pašijového filmu, který od své premiéry v roce 1897 dobýval jedno americké město za druhým, tak i prohlédnout jednotlivé scény, které se ve španělských digitálních sbírkách podařilo prozatím dohledat.

ONLINE PŘÍSPĚVEK gardového archivu

30. 3. 2018 – Velkopáteční stráž granátníků u Božího hrobu v klášterním kostele

Stráž granátníků u Božího hrobu v kostele Božího Těla a Panny Marie Bolestné v Českém Krumlově 2018, Schwarzenberská granátnická garda

Stráž granátníků u Božího hrobu

V noci z Velkého pátku na Bílou sobotu LP 2018 strážili krumlovští vévodští granátníci Boží hrob v kostele býv. kláštera minoritů tak, jako tomu v Českém Krumlově bývalo od pradávna až do II. světové války zvykem. Tato stará velikonoční tradice, která nemá ve 21. století v Čechách obdoby a jež se na Šumavě bez přerušení podařilo zachovat jen v Cáhlově (rak. Freistadtu), byla v Českém Krumlově, Perle Šumavy, obnovena v roce 2017 – s ohledem na letošní počet těch z Vás, kdož jste do kostela na Velký pátek dorazili (opět půl tisíce Krumlovských a přespolních návštěvníků), věříme, že trvale.

Letošní stráž Božího hrobu přitom byla zajímavá tím, že granátníci přebývali mezi jednotlivými střídáními již ve svých kasárnách na krumlovském zámku a že do služby byli u této příležitosti povoláni i noví granátníci-čekatelé. Díky vybranému čtvrt milionu korun v minulém roce od sponzorů a patronů totiž obdrželi v ten samý den zbrusu nové uniformy a právě na Velký pátek si tak prošli svým „křtem“ v uniformách. V příštím roce pro velký zájem plánujeme ve spolupráci s Kláštery Český Krumlov obohatit stávající provedení o zajímavou a původní velikonoční zvyklost – zapalování velikonočních koulí, zvláštních vodních luceren, jimiž se na Velký pátek v Českém Krumlově osvětlovaly Boží hroby. Děkujeme všem, kdož jste na Velký pátek LP 2018 do kláštera dorazili.

FOTOGALERIE a bližší informace

30. 3. 2018 – Předání pamětních diplomů sponzorům a patronům

Paní Dagmar Bohdalová si prohlíží nové uniformy granátníků, Schwarzenberská granátnická gardaPaní Dagmar Bohdalová přijímá diplom pro patrony a sponzory Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově, Schwarzenberská granátnická gardaPaní Dagmar Bohdalová z Českého Krumlova přispěla v minulém roce hned dvakrát významnou částkou na výrobu nových uniforem pro granátníky Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově – jak sama s oblibou říká „na nitě a na knoflíky pro granátníky“. Minulý pátek se tato vážená patronka granátníků přišla na Gardeplac podívat na výsledek, tj. na nové uniformy, u kteréžto příležitosti jí hejtman gardy za její podporu předal pamětní diplom pro sponzory Programu obnovy hradní stráže v Českém Krumlově za rok 2017 – i díky paní Dagmar Bohdalové totiž granátníci v minulém roce získali dostatek financí na výrobu hned šesti nových uniforem, které tento týden obdrželi k šesti stávajícím.

Paní Dagmar upřímně děkujeme za její podporu!

FOTOGALERIE z předávání diplomů

28. 3. 2018 – Nový příspěvek Archivu SGG v Novinách města Český Krumlov

V dubnovém vydání Novin města Český Krumlov naleznete nejnovější příspěvek ze série věnované historii Schwarzenberské granátnické gardy a výzkumu Archivu SGG s názvem Výročí tzv. přechodného zrušení granátnické gardy od Mgr. Martina Neudörfla, hejtmana gardy a vedoucího gardového archivu.

DUBNOVÉ VYDÁNÍ v podobě pdf

24. 2. 2018 – Nový příspěvek Archivu SGG v Novinách města Český Krumlov

V březnovém vydání Novin města Český Krumlov naleznete nejnovější příspěvek ze série věnované historii Schwarzenberské granátnické gardy a výzkumu Archivu SGG s názvem Velikonoční tradice stráže granátníků u Božího hrobu v klášteře minoritů od Mgr. Martina Neudörfla, hejtmana gardy a vedoucího gardového archivu.

BŘEZNOVÉ VYDÁNÍ v podobě pdf

13. 1. 2018 – Slavnostní výjezd do města Třeboň

Slavnostní výjezd do města Třeboň, Schwarzenberská granátnická gardaV sobotu 13. ledna navštívil hejtman Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově Mgr. Martin Neudörfl na třeboňském zámku pana Bc. Víta Pávka, nového kastelána na Třeboni, aby mu jménem schwarzenberských granátníků oficiálně poblahopřál mnoho štěstí a sil v jeho nové funkci. Pan kastelán pana hejtmana a vyslané granátníky spolu s celým doprovodem srdečně přivítal a zajistil, aby se granátníci cítili v Třeboni jako doma na Krumlově – ostatně právě Třeboň spolu s Hlubokou představovala v minulosti druhý domov krumlovských granátníků.

Jak předpokládá Program obnovy a jak společně doufáme, granátníci Vévodské tělesné stráže by se měli v následujících letech do Třeboně postupně navracet u různých svátečních příležitostí ve spolupráci se správou zámku a městem Třeboň. Granátníci strávili v Třeboni díky nadšení a úsilí pana kastelána Bc. Pávka skutečně výjimečný den, a tak se rozhodně těší na příští slavnostní výjezd.

FOTOGALERIE a bližší informace

24. 12. 2017 – Medvědí Vánoce v Českém Krumlově 2017

Vážení a milí přátelé a podporovatelé,

Medvědí Vánoce v Českém Krumlově 2017, Schwarzenberská granátnická gardastejně jako v předchozích letech i v letošním roce zajistili granátníci Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově na žádost zámeckého medvědáře Vaši bezpečnost při sestupu do medvědího příkopu na Štědrý den. Potkat se s Vámi 24. prosince na krumlovském zámku bylo potěšením všem zámeckým, granátníkům i medvědici Marii, která si k sobě opět vyžádala svého oblíbence granátníka Novotného, jenž si vzal na starost, aby nikdo z nás ani na Štědrý den nezapomněl, že Marie dostává svému přízvisku „poslední krumlovská šelma“, a abychom si udržovali uctivou vzdálenost.

Díky Vaší štědrosti a podpoře jsme v letošním roce získali dostatek financí na výrobu nových uniforem pro granátnické čekatele, přičemž jsme zahájili přípravy na obnovu granátnického orchestru a především jeho hornové sekce. V příštím roce se tudíž u příležitosti 30. ročníku Medvědích Vánoc můžete těšit na skutečně unikátní zážitek! 24. prosince 2018 se pokusíme zajistit za pomoci všech granátníků prohlídky tak, aby se více z Vás mohlo podívat přímo do příkopu k medvědům. Zároveň obnovíme tradici slavnostních vánočních fanfár granátníků ze zámecké věže, které za první republiky neodmyslitelně patřily ke krumlovským Vánocům. Rovněž bychom rádi v příštím roce obnovili tradici rozdávání Vánočních hostií s medem, jimiž se v Krumlově a na jižní Šumavě v minulosti zahajovala štědrovečerní večeře. Dle tradice si je budou moci děti vybrat u granátníků v průběhu příští medvědí veselice.

Milí přátelé a podporovatelé, přejeme Vám mnoho štěstí, zdraví a lásky v nadcházejícím roce, děkujeme Vám za Vaši podporu v našich snahách o plnohodnotnou obnovu činnosti hradní stráže v Českém Krumlově v roce 2017 – upřímně si jí vážíme – a dovolujeme si Vás tímto požádat o zachování Vaší přízně naší společné věci i v roce 2018.

Vaši granátníci

11. 12. 2017 –  První slavnostní výjezd granátníků do Prahy ve 21. století

Schwarzenberští granátníci v PrazeV pondělí 11. prosince podnikli granátníci Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově svůj první oficiální výjezd do hlavního města Prahy od roku 1937 a vůbec první v parádních uniformách od roku 1878. Granátníci tentokráte do hlavního města dorazili u příležitosti oslav 80. narozenin Jeho Jasnosti Karla Jana knížete ze Schwarzenbergu, vévody krumlovského, aby dle tradice předali Jeho Jasnosti své oficiální blahopřání, které pro granátníky zhotovil dvorní grafik Jindra Čapek z Českého Krumlova. Krumlovští gardisté si po cestě do Malého Schwarzenberského paláce z pražského Smíchova zopakovali procházku, kterou v roce 1878 podnikli jejich bývalí kolegové, přičemž stejně jako v roce 1878 i v roce 2017 vzbudily jejich uniformy mezi milými Pražany zasloužený zájem – nicméně tentokrát již naštěstí obyvatelé Prahy neměli naše granátníky za carské důstojníky, a tak se tento výjezd obešel bez jakékoliv paniky.

Ještě před zahájením oslav si pak granátníci nenechali ujít příležitost vyfotografovat se u Národního divadla, na jehož opravu po tragickém požáru z roku 1881 poslali v rámci celonárodní sbírky po příkladu knížecí rodiny finanční obnos i jejich bývalí kolegové.

FOTOGALERIE a bližší informace

10. 12. 2017 –  80. výročí narození Jeho Jasnosti

V neděli 10. 12. 2017 oslavila Jeho Jasnost Karel Jan kníže ze Schwarzenbergu, vévoda krumlovský, 80. výročí svého narození. Již zítra proto granátníci vyrazí na svůj vůbec první oficiální slavnostní výjezd do hlavního města Prahy ve 21. století, aby dle tradice předali Jeho Jasnosti oficiální blahopřání granátníků Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově. U příležitosti podobně významných životních jubileí bývá zvykem připomenout stěžejní chválihodné podniky a zásluhy oslavence. Jelikož rodinnou tradicí v domě knížat ze Schwarzenbergu bylo vždy pečovat o naši zemi Českou a rozvíjet českou kulturu, byl by výčet zásluh Jeho Jasnosti knížete Karel Jana, hrdého českého občana, patriota a mecenáše, na jeden facebookový příspěvek příliš dlouhý. Připomeňme si proto alespoň jednu z těch největších zásluh Jeho Jasnosti v oblasti péče o českou kulturu v době totality – poskytnutí zámku Schwarzenberg pro potřeby Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury, jehož posláním bylo evidovat, shromažďovat, uchovávat a studovat komunisty pronásledovaný československý samizdat. Právě poskytnutím starého rodového sídla Schwarzenbergů českým a slovenským vědcům, spisovatelům a historikům, kteří nejrůznějšími způsoby vyváželi zakázanou literaturu z Československa, se podařilo uchovat významnou část kultury a paměti českého a slovenského národa v temném období nesvobody v letech 1948–1989, viz dokument o zámeckém archivu, jímž provází prof. PhDr. Vilém Prečan, Csc.

29. 11. 2017 –  Nové objevy v rámci výzkumu Archivu SGG

Nově objevená fotografie, Archiv Schwarzenberské granátnické gardyHlavním posláním Archivu SGG je vedle evidence všech známých archiválií spojených s historií Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově shromažďování písemných, obrazových a dalších památek na krumlovské granátníky do roku 1948 doposud neuložených v archivech a muzeích za účelem jejich studia a konzervace pro příští generace. Již druhým rokem tak vzniká obsáhlá databáze, jež eviduje stovky fotografií a artefaktů a tisíce písemných dokumentů, které neustále rozšiřují vědecké poznání o historii Schwarzenberské granátické gardy.

V případě fotografií by se přitom mohlo zdát, že nic nového, vyjma fotografií jednotlivých granátníků, již být objeveno nemůže. Nadále probíhající průzkum historických tiskovin ovšem potvrzuje pravý opak. Tento týden se nám například podařilo objevit a zaevidovat unikátní fotografii, otištěnou v roce 1906, jejíž originál je dnes již pravděpodobně ztracen. Fotografie zachycuje čtyři řadové granátníky pod velením poddůstojníka Františka Beera (uprostřed) a pověřeného velícího důstojníka Václava Reitspiesse (zcela vpravo). Tato krásná fotografie je zajímavá tím, že je na ní zvěčněn i tehdejší hejtman gardy Bartoloměj Reindl, jeden z nejvýznamnějších válečných veteránů na Českokrumlovsku 19. století, vážený občan města Český Krumlov a rovněž nejznámější krumlovský granátník v celé historii gardy. Výjimečnost fotografie pak spočívá v tom, že hejtman Reindl je zachycen v tzv. Malé uniformě bez důstojnických odznaků a nikoliv tradičně v tzv. Parádní uniformě s medvědicí. V současné době se pak zřejmě jedná o zatím nejmladší známou fotografii s hejtmanem Reindlem – o necelý rok později totiž tato významná ikona Českého Krumlova své doby zemřela ve věku nedožitých 89 let.

17. 11. 2017 –  Předání pamětních diplomů sponzorům a patronům

Paní Naděžda Perníková přijímá diplom pro patrony a sponzory Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově, Schwarzenberská granátnická gardaPan Josef Pointinger přijímá diplom pro patrony a sponzory Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově, Schwarzenberská granátnická gardaSchwarzenberští granátníci již podruhé předávali pamětní diplomy, které světoznámý grafik Jindra Čapek z Českého Krumlova vyhotovil pro sponzory a patrony Vévodské tělesné stráže. Tentokráte byli na Gardeplac pozváni paní Naděžda Perníková a pan Josef Pointinger z českokrumlovské společnosti P. M. H., jež v letošním roce významně podpořila krumlovské granátníky a Program obnovy a to jak materiálně a finančně, tak i morálně.

Děkujeme našim patronům z „Rozsypu“ za jejich podporu, velmi si jí vážíme.

FOTOGALERIE z předávání diplomů

11. 11. 2017 –  Přivítání Legiovlaku v Českém Krumlově

Přivitání Legiovlaku v Českém Krumlově, Schwarzenberská granátnická garda

Legiovlak

V sobotu 11. 11. na Den válečných veteránů dorazil do Českého Krumlova nejen sv. Martin, ale i Legiovlak, výsledek unikátního projektu, jehož cílem je u příležitosti blížícího se 100. výročí vzniku Československé republiky v roce 2018 připomenout památku, úsilí a oběti našich bojovníků, kteří se službou v legiích v době I. světové války zasloužili, aby se české státní právo po dvou stoletích konečně navrátilo zpět do země České, na Moravu a do Slezska.Na pozvání Československé obce legionářské doprovodili na vlakové nádraží v Českém Krumlově starostu města pana Dalibora Cardu granátníci Vévodské tělesné stráže Jeho Jasnosti knížete Karla Jana, aby svou přítomností připomněli, že mezi legionáři z Českého Krumlova působili i tři jejich bývalí kolegové, granátníci Babouček, Novák a Nožička, a že právě schwarzenberští granátníci stáli za oslavami vzniku samostatného státu v roce 1918 v tehdy velmi bouřlivém Českém Krumlově ve spolupráci s československou armádou.

FOTOGALERIE a bližší informace

9. 11. 2017 –  Přednáška o SGG (Městská knihovna Český Krumlov, součást cyklu přednášek)

V rámci tradičního cyklu přednášek věnovaných historii a činnosti Schwarzenberské granátnické gardy v Městské knihovně Český Krumlov seznámil hejtman Mgr. Martin Neudörfl, Ghtm. účastníky přednášky s novými poznatky vzešlými z aktuálního výzkumu Archivu Schwarzenberské granátnické gardy a zároveň s životním příběhem jednoho z nejslavnějších krumlovských granátníků a válečných hrdinů na Českokrumlovsku – Ghtm. Bartoloměje Reindla, jenž působil v čele Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově v letech 1861 až 1907

28. 10. 2017 –  První předání pamětních diplomů sponzorům a patronům

Paní Blanka KřížováPrůvodci zámku Český KrumlovU příležitosti státního svátku a souvisejících oslav 28. října udělili granátníci první diplomy za zásluhy pro patrony gardy od světoznámého grafika Jindry Čapka z Českého Krumlova. Pro první dva vyhotovené diplomy si na Gardeplac na pozvání granátníků přišli průvodci Státního hradu a zámku Český Krumlov a paní Blanka Křížová z Českého Krumlova, kterým byl diplom udělen za jejich významnou aktivní a finanční podporu obnovy činnosti Schwarzenberské granátnické gardy jako hradní stráže v Českém Krumlově. Našim patronům za jejich náklonnost a důvěru upřímně děkujeme!

FOTOGALERIE z předávání diplomů

7. 10. 2017 – Švarcenberácký sjezd v Třeboni

Letošní valná hromada Historického spolku Schwarzenberg, který představuje největší a stěžejní zájmovou organizaci sdružující Švarcenberáky v Čechách, se uskutečnil ve Schwarzenberském sále Státního zámku Třeboň. V průběhu sjezdu vystoupili se svými příspěvky například emeritní ředitelka čk. zámeckého archivu Mgr. Anna Kubíková, kastelán SZ Třeboň, Ing. Pavel Hofman, nebo Ing. Petr Hudičák, kurátor sbírek musea Fotoatelier Seidel. Na programu sjezdu nechyběla ani přednáška Mgr. Martina Neudörfla, hejtmana gardy, k Programu obnovy hradní stráže v Českém Krumlově a jeho vývoji. Přítomné členy po společném obědě osobně pozdravila i Jeho Jasnost panující kníže Karel Jan ze Schwarzenbergu.

12.13. 8. 2017 – Jubilejní schwarzenberské oslavy v Murau

Ve dnech 12. a 13. srpna 2017 proběhly ve štýrském městě Murau, kam se z Českého Krumlova, Českých Budějovic a Třeboně po roce 1947 přesunula knížecí administrativa a s ní i sídlo schwarzenberského rodu, oslavy u příležitosti 400. výročí příchodu schwarzenberského rodu do Murau a 80. narozenin J. J. knížete Karla Jana ze Schwarzenbergu. Tato dvě významná jubilea oslavili obyvatelé města, knížecí zaměstnanci ze všech panství a členové rodiny panujícího knížete ze Schwarzenbergu z celého světa společně jako jedna veliká rodina tak, jako tomu bývalo ještě za první republiky v jižních Čechách při podobných výročích. Na tyto oslavy byli stejně jako v minulosti pochopitelně povoláni i granátníci Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově, kteří u této příležitosti na počest Jeho Jasnosti a obou výročí vypálili na zámku Murau svou první salvu ve 21. století a první od roku 1938.

FOTOGALERIE a bližší informace

1. 8. 2017 – Poděkování za zapojení do granátnického start-upu

16. června zahájili granátníci sbírku formou crowdfundingu, jejímž cílem bylo vybrat minimálně 1 000 000 Kč na obnovu činnosti gardy jako hradní stráže v Českém Krumlově, tj. částku, která by umožnila zahájit rekonstrukci kasáren granátníků již v průběhu poloviny roku 2017, čímž by byl významně podpořen návrat granátníků do areálu zámku do roku 2018. Sbírka proběhla na serveru Hithit.com, přičemž se do 30. července 2017 podařilo díky těm z Vás, kteří jste se zapojili, vybrat více jak 70 000 Kč. Tato krásná částka byla, bohužel, vzdálená vytyčené metě, tudíž se Vám dle pravidel crowdfundingu příspěvky vrátily zpět.

V prvé řadě bychom tímto chtěli poděkovat Vám všem, kteří jste se rozhodli na internetový crowdfunding granátníků přispět. Skutečně si Vašeho rozhodnutí podpořit obnovu symbolu našeho města velmi vážíme a tento Váš projev podpory nás velmi těší a motivuje. Rovněž bychom pak chtěli poděkovat i těm z Vás, kteří jste se rozhodli podpořit granátníky bez ohledu na výsledek start-upu běžným způsobem – díky Vám jsme od ukončení start-upu získali více jak 200 000 Kč a Program obnovy tak skrze Vaši podporu pokračuje dál podle plánu.

Děkujeme!

2. 7. 2017 – Pieta za padlé v bitvě u Zborova (1917)

Pieta za padlé u Zborova, "Svíčka za padlé", výročí bitvy u Zborova, Foto/zdroj: Filip Putschögl2. července proběhlo na základě iniciativy Československé obce legionářské pod názvem „Svíčky za padlé“ celostátní uctění památky padlých v bitvě u Zborova (1917), v níž proti sobě stáli čeští vojáci v řadách československých legií a rakousko-uherské armády.

Schwarzenberská granátnická garda spolu se zástupci města Český Krumlov a Československé obce legionářské uctili v 18:00 v městském parku památku padlých a rovněž připomněli osudy čsl. legionářů, v jejichž řadách působili vedle mnohých občanů města i schwarzenberští granátníci z Českého Krumlova.

FOTOGALERIE a bližší informace

2. 7. 2017 – Koncert granátnického jazzbandu

V neděli v 11:00 vystoupil v rámci Festivalu komorní hudby na Gardeplacu, II. nádvoří SHZ Český Krumlov, jazzband současného kapelníka gardy, Mgr. Martina Voříška, PhD., s autentickým repertoárem jazzových skladeb granátnické kapely z 20. století.

1. 7. 2017 – Hořické pašijové hry

Od roku 2016 krumlovští granátníci v návaznosti na rok 1912 (více v článku zde) aktivně podporují zachování staleté hořicko-krumlovské tradice pašijových her v Hořicích na Šumavě, pročež v sobotu 1 7. 2017 vystoupili v hořickém amfiteátru v rámci nočního pašijového představení již tradičně v rolích apoštolů. Více informací k představení na oficiálních stránkách Pašijových her v Hořicích na Šumavě (odkaz zde).

17. 6. 2017 – Slavnosti pětilisté růže (zajištění celodenní stráže na strážnici)

Granátník na strážnici, Schwarzenberská granátnická garda Granátník na strážnici, Schwarzenberská granátnická gardaV sobotu 17. 6. v rámci 31. ročníku Slavností pětilisté růže a u příležitosti jmenin JJ knížete Adolfa, „posledního“ vévody na Krumlově, vztyčili granátníci na své strážnici gardové prapory a rovněž zajistili celodenní stráž na Gardeplacu, II. nádvoří SHZ Český Krumlov. Návštěvníci zámku si tak mohli na jeden den částečně přiblížit původní „režim“, který panoval na II. nádvoří před nástupem komunismu a jenž bude v zámeckém areálu znovu-zaveden spolu s plnohodnotnou obnovou gardy. Děkujeme za Vaše nadšené ohlasy, přičemž si dovolujeme upozornit, že se od tohoto týdne můžete i Vy zasadit o trvalý návrat granátníků na jejich strážnici zapojením se do celonárodní sbírky na Hithit.com

16. 6. 2017 – Spuštění granátnického start-upu na Hithit.com

U příležitosti zahájení 31. ročníku Slavností pětilisté růže byla spuštěna celonárodní sbírka na obnovu hradní stráže v Českém Krumlově formou start-upu na Hithit.com.

14. 6. 2017 – Přednáška o historii a obnově gardy (Nový Hrad v Jimlíně)

Ve středu 14. června proběhla na zámku Nový Hrad v Jimlíně u Loun přednáška hejtmana gardy Martina Neudörfla o Schwarzenberské granátnické gardě v rámci cyklu věnovaného historii schwarzenberského rodu na tzv. Dolním dominiu tohoto rodu v severo-západních Čechách.

26. 5. 2017 – Uvítání prezidenta Singapurské republiky v Českém Krumlově

Návštěva prezidenta Republiky Singapur J. E. Dr. Tonyho Tana Kenga Yama v Českém Krumlově, Foto/zdroj: Lubor Mrázek24. května 2017 navštívila Jeho Excelence Tony Tan Keng Yam, prezident Singapurské republiky, v rámci své oficiální návštěvy České republiky město Český Krumlov. Granátníci na požádání kanceláře starosty města Český Krumlov oblékli své parádní uniformy, aby Jeho Excelenci uvítali čestnou stráží na městské radnici a rovněž i na zámku v Českém Krumlově. Granátníkům se dostalo cti přivítat nejvyššího představitele státu poprvé od roku 1937, kdy na Gardeplacu zámku v Českém Krumlově pozdravili prezidenta Dr. Edvarda Beneše, jenž na českokrumlovský zámek zavítal na pozvání Jeho Jasnosti dědičného prince Adolfa ze Schwarzenbergu.

FOTOGALERIE a bližší informace

24. 5. 2017 – Odhalení obnoveného schwarzenberského erbu na zámku Nový Hrad v Jimlíně

Odhalení schwarzenberského erbu na zámku Nový Hrad v Jimlíně, Foto/zdroj: Filip ŠtědrýVůbec první slavnostní výjezd granátníků z Českého Krumlova ve 21. století se uskutečnil 24. května 2017 u příležitosti odhalení nového knížecího erbu na I. bráně býv. schwarzenberského zámku Nový Hrad v Jimlíně na Lounsku, severozápadně od Prahy. Jednalo se o první slavnostní výjezd granátníků z Českého Krumlova od roku 1939 a zároveň první výjezd na „Sever“ od roku 1878. Po odhalení erbu, jehož předchůdce byl zničen v době působení JZD na zámku, tak mohla Jeho Jasnost kníže Karel projít branou Nového Hradu nejen poprvé v životě, ale i s čestnou stráží svých granátníků. Celá tato nanejvýš důstojná a milá slavnost, jíž se zúčastnilo velké množství obyvatel Jimlína a okolních měst na býv. schw. panství, na granátníky působila stejným „rodinným“ dojmem, o jakém se zmiňují staré záznamy o setkáních občanů s JJ knížaty Janem a Adolfem za první republiky.

Granátníkům proto bylo skutečně potěšením, že jejich první slavnostní výjezd od obnovení činnosti gardy mohl vést právě na Nový Hrad v Jimlíně.

FOTOGALERIE a bližší informace

24. 5. 2017 – Setkání s pamětníky a rodinnými příslušníky býv. granátníků

Hejtman gardy Martin Neudörfl s paní Grétou Lorenzovou, pamětnicí granátníků před rokem 1948U příležitosti podepsání memoranda o spolupráci mezi městem Český Krumlov, granátnickou gardou a Národním památkovým ústavem dorazila na Gardeplac i jedna z pamětnic granátníků před rokem 1948, paní Gréta Lorenzová z Českého Krumlova. Paní Lorenzová poskytla v nedávné době Archivu Schwarzenberské granátnické gardy poutavou výpověď o Českém Krumlově a granátnické gardě za první republiky. Paní Lorenzová nám například pověděla, že ve 20. století bylo v Českém Krumlově všeobecným zvykem každý týden po nedělním obědě chodit na procházku, která vždy vedla přes medvědí příkop, kde již mlsný medvěd Ajax očekával od Krumlováků nějaký ten pamlsek, co zbyl od oběda, až na Gardeplac, kde se krumlovské rodiny střídaly na lavičkách, aby si při troubení zámeckého věžného prohlédly vykračující si granátníky na strážnici gardy.

24. 5. 2017 – Podpis memoranda o spolupráci mezi gardou, městem a Národním památkovým ústavem

Podepsání memoranda o spolupráci, Schwarzenberská granátnická garda, Foto/zdroj: Lubor Mrázek24. května 2017 podepsali v 10 hodin dopoledne na Státním hradě a zámku Český Krumlov zástupci města Český Krumlov, Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově – Schwarzenberské granátnické gardy a Národního památkového ústavu České republiky memorandum o spolupráci ve věci plnohodnotné, důstojné a trvale udržitelné obnovy hradní stráže v Českém Krumlově a její činnosti. Cílem spolupráce těchto tří signatářů, definované blíže memorandem (text dokumentu viz zde) je společnými silami dosáhnout cíle vytyčeného občany v tzv. Programu obnovy hradní stráže v Českém Krumlově, tedy zajistit úspěšný a skutečně trvalý návrat schwarzenberských granátníků jak zpět do areálu hradu a zámku, tak i do života města Český Krumlov.

Vlastní text memoranda o spolupráci je k dispozici v podobě pdf na tomto odkazu.

FOTOGALERIE a bližší informace

6. 5. 2017 – Oslavy konce II. světové války a osvobození Českého Krumlova americkou armádou v roce 1945

Oslavy konce II. světové války a osvobození Českého Krumlova, foto/zdroj: Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov, 2017Oslavy konce II. světové války a osvobození Českého Krumlova, foto/zdroj: Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov, 2017Granátníci, stejně jako v minulém roce, zajistili na pozvání kanceláře starosty města Český Krumlov čestnou stráž českokrumlovské radnice v průběhu ceremonie zahajující městské oslavy konce II. světové války a osvobození Českého Krumlova americkou armádou v roce 1945. Rovněž – již tradičně – zajistili čestnou stráž u vchodu do bývalé jezuitské koleje, hotelu Růže, v průběhu setkání hostů účastnících se oslav osvobození, odkazujíce tím na důležitou roli hotelu Růže, jakožto střediska českojazyčného kulturního života v Českém Krumlově do roku 1938, na jehož rozvoji měli před rokem 1918 i za první republiky velký podíl právě schwarzenberští granátníci.

29. 4. 2017 – Setkání modrých baretů a válečných veteránů

Již podruhé přivítali granátníci naše válečné veterány na zámku v Českém Krumlově, aby vzdali poctu jejich službě vztyčením gardových praporů na své strážnici a rovněž i pokračovali ve staré krumlovské tradici společného fotografování našich vojáků spolu s granátníky na Gardeplacu.

14. 4. 2017 – Obnovení tradice stráže granátníků u Božího hrobu na Velký pátek v Českém Krumlově

Na Velký pátek 14. dubna 2016 se do Českého Krumlova po více jak půl století navrátí autentická českokrumlovská velikonoční tradice tzv. Bdění u Božího hrobu, jež se stejně jako tomu bývalo zvykem v 19. a 20. století, uskuteční opět v býv. klášteře Minoritů.

Tradice Bdění u Božího hrobu, jež se dodnes udržela především na Moravě či v sousedním Rakousku, spočívá v navštěvování symbolického hrobu Ježíše Krista na Velký pátek a Bílou sobotu, u něhož je možné rozjímat, modlit se a zapalovat svíčky. Při tomto Božím hrobě je zajišťována čestná stráž – na Moravě se tohoto úkolu obvykle hostí hasiči, v Rakousku zase městské gardy, jako například v blízkém Cáhlově (Freistadt).

V minulosti bylo hrdou výsadou schwarzenberských granátníků, že právě oni na Velký pátek zajišťovali u symbolického hrobu Ježíše Krista v klášteře Minoritů v Českém Krumlově čestnou stráž. Díky spolupráci Schwarzenberské granátnické gardy s Kláštery Český Krumlov bude nejenom tato tradice obnovena, ale i navrácena výsada čestné stráže u Božího hrobu zpět granátníkům.

První Bdění u Božího hrobu na Velký pátek v Českém Krumlově ve 21. století započne v 19:00 a bude probíhat až do půlnoci v kostele Božího těla a Panny Marie Bolestné.

14. 4. 2017 – Zahájení zámecké sezóny 2017

U příležitosti zahájení zámecké sezóny 2017 vztyčili granátníci na své strážnici schwarzenberský modro-bílý prapor.

15. 3. 2017 – Udělení zaštity Programu obnovy Jeho Jasností

Tento týden Jeho Jasnost Karel Jan kníže ze Schwarzenbergu, vévoda krumlovský etc. etc, rytíř Řádu zlatého rouna a poslanec Parlamentu ČR, udělil Programu obnovy hradní stráže v Českém Krumlově svou oficiální záštitu. Schwarzenberská granátnická garda od Jeho Jasnosti při této příležitosti rovněž obdržela oficiální svolení k užívání svých historických symbolů i odznaků domu knížat ze Schwarzenbergu, čímž jí byl symbolicky navrácen a potvrzen její statut. Tyto pocty, které jsme s dojetím a hrdostí přijali, jsou pro celou gardu a naši iniciativu nedocenitelným projevem uznání jak naší práce na poli výzkumném, tak i našich praktických výsledků ve vlastním procesu reintegrace gardy zpět do života města Český Krumlov a jižních Čech.

Hluboce si vážíme této morální podpory, jež nás dále motivuje v našich snahách o plnohodnotnou, důstojnou a trvale udržitelnou obnovu činnosti Schwarzenberské granátnické gardy jako hradní stráže v Českém Krumlově, a věříme, že všem povinnostem a závazkům, které z udělení těchto výsad vyplývají, se ctí dostojíme.

11. 2. 2017 – III. reprezentační ples města

V sobotu 11. února 2017 zajistili granátníci ostrahu zimní jízdárny SHZ Český Krumlov v průběhu III. reprezentačního plesu města Český Krumlov.

23. 1. 2017 – Přednáška o historii gardy a její obnově (součást cyklu)

V pondělí 23. ledna 2017 se uskutečnila další beseda z cyklu přednášek věnovaných historii Schwarzenberské granátnické gardy a její obnově a to opět na půdě gardě historicky nejbližší organizace ve městě – Městské knihovně v Českém Krumlově, kterou granátníci pod názvem „Čtenářská beseda v Českém Krumlově“ v roce 1881 spoluzaložili.

O historii gardy a její kapely a o aktuálním vývoji v Programu obnovy s účastníky přednášky hovořili opět hejtman gardy Bc. Martin Neudörfl, vedoucí Programu obnovy a Archivu Schwarzenberské granátnické gardy, a gardový kapelník Mgr. Martin Voříšek, Ph.D., autor známé publikace Kapela Schwarzenberské gardy. V rámci vůbec první přednášky v roce 2017 na půdě knihovny jsme se společně poprvé detailněji zaměřili především na zajímavosti spojené s badatelskou a výzkumnou činností Archivu SGG, přičemž jsme si na konkrétních příkladech ukázali, jak výzkum v praxi probíhá a jaká jsou jeho specifika.

Vedle prezentace vlastního historiografického výzkumu a teorie jsme si rovněž ukázali, jakým způsobem Archiv SGG aplikuje poznatky v praxi, tj. do procesu reintegrace granátnické gardy zpět do života města Český Krumlov. Osvětlili jsme si například, jakým způsobem a jak dlouho probíhalo shromažďovaní materiálů za účelem obnovení vztyčování praporů na granátnické strážnici, přičemž jsme se dotkli historie českého zemské praporu a praporu schwarzenberského.

V druhé části přednášky jsme hovořili o jedné z nejzajímavějších kapitol v historii gardové kapely, tj. o její činnosti v době první republiky.

1. 1. 2017 – Vyvěšení praporů gardy o státním svátku

Na Nový rok 1. 1. 2017 vyvěsili granátníci již tradičně gardové prapory u příležitosti státního svátku – Dne obnovy samostatného českého státu.

V ROCE 2016

24. 12. 2016 – Medvědí Vánoce v Českém Krumlově

Medvědí Vánoce 2016, Foto/Zdroj: Lubor Mrázek Medvědí Vánoce 2016, Foto/Zdroj: Lubor MrázekStejně jako v roce minulém i na Štědrý den 2016 zajistili granátníci Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově – Schwarzenberské granátnické gardy Vaši bezpečnost při sestupu do medvědího příkopu SHZ Český Krumlov v průběhu tradiční českokrumlovské slavnosti – Medvědí Vánoce.

Granátníci si opět s radostí přivstali a na několik hodin odložili štědrovečerní přípravy, aby přispěli nejenom k Vaší bezpečnosti při kontaktu se zámeckými medvědy, ale i k jedinečné atmosféře, kterou lze na zámku v Českém Krumlově zakusit již od roku 1988.

28. 11. 2016 – Vyjádření k 24. 11. 2016

Na základě množících se reakcí především z řad sponzorů jsme nuceni uveřejnit prohlášení, že 24. 11. 2016 nebyli granátníci Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově – Schwarzenberské granátnické gardy, z. s. přítomni na slavnostním otevření Centra studijních pobytů na SHZ Český Krumlov. Osoby v kostýmech napodobujících uniformy Schwarzenberské granátnické gardy neměly a nemají nic společného s Programem obnovy hradní stráže v Českém Krumlově ani Vévodskou tělesnou stráží v Českém Krumlově – Schwarzenberskou granátnickou gardou, z. s., tj. kostýmy, které jste mohli v onen den vidět, v žádném případě nejsou granátnickými uniformami financovanými z Programu obnovy hradní stráže v Českém Krumlově, pročež důrazně odmítáme jakákoliv spojení.

Ujišťujeme naše sponzory, že veškerá výroba včetně výroby uniforem probíhá pod odborným dohledem Archivu Schwarzenberské granátnické gardy, přičemž klademe důraz na veškeré detaily tak, aby byly Vaše dary využity odborně a svědomitě.

Pochopitelně nás celé nedorozumění velmi mrzí a chápeme rozčarování mnohých z Vás. Doufáme nicméně, že uniformy Schwarzenberské granátnické gardy, které jsou ušity předním českým profesionálem a které vzešly z odborného výzkumu, již příště po tomto upozornění nebude mít nikdo problém rozeznat od napodobenin.

26. 11. 2016 – Ples veteránů v Českém Krumlově

Stráž granátníků v průběhu plesu válečných veteránů, 2016, Schwarzenberská granátnická gardaV roce 2016 navázala Schwarzenberská granátnická garda na základě společných cílů v oblasti připomínky hrdinství válečných veteránů v Českém Krumlově a okolí spolupráci s Československou obcí legionářskou a její jednotou Boletice. Schwarzenberská granátnická garda do roku 1938 aktivně spolupracovala s původním spolkem válečných vysloužilců a veteránů v Českém Krumlově, přičemž hned tři její členové se podíleli v době I. světové války na tažení československých legií v Rusku a Itálii. Navázání spolupráce s Československou obcí legionářskou je proto pochopitelným a přirozeným krokem, který by měl vést k realizaci hned několika zajímavých podniků na území města Český Krumlov za účelem připomenutí českokrumlovských veteránů a vojáků u příležitosti jubilejního roku 2018 (viz Projekt Jubilejní rok 2018 v Českém Krumlově).

Na žádost Československé obce legionářské proto granátníci Vévodské tělesné stráže v rámci nového partnerství ochotně zajistili ceremoniální stráž zámecké zimní jízdárny, kde proběhl 26. 11. 2016 ples válečných veteránů a členů legionářské obce v Boleticích.

21. 11. 2016 – 71. výročí Dne díkuvzdání v Českém Krumlově

Velvyslanec Spojených států amerických Andrew Schapiro v Českém Krumlově, Schwarzenberská granátnická garda

Velvyslanec USA v ČR Andrew Schapiro

U příležitosti 71. výročí večeře Dne díkuvzdání, kterou osvobozenecká armáda Spojených států amerických uspořádala v roce 1945 v Českém Krumlově pro americké vojáky a obyvatele města, přivítali schwarzenberští granátníci na slavnostním soirée v hotelu Růže, tj. ve svém někdejším „druhém domově“, jenž v době První republiky představoval hlavní českojazyčné kulturní centrum v Českém Krumlově a rovněž i místo konání původní večeře z roku 1945, mnoho vzácných hostů včetně amerického velvyslance Andrewa Schapira.

Považujeme za nanejvýš symbolické – i nám bylo skutečně ctí – , že právě představitel spojenecké země, jejíž vojáci v roce 1945 osvobodili vévodské město Český Krumlov od nacistického zla, se stal vůbec první oficiální zahraniční návštěvou, kterou Vévodská tělesná stráž v Českém Krumlově od svého obnovení přivítala.

Více fotografií z akce v galerii Velvyslanectví Spojených států amerických

17. 11. 2016 – Vyvěšení praporů gardy

Vévodští granátníci opět vyvěsili gardové prapory a to na státní svátek 17. listopadu.

4. 11. 2016 – Nečekané objevy na zámku

Pátek 4. 11. byl dnem plným objevů. Na laskavé pozvání paní doktorky Stanislavy Slavkové, kurátorky sbírkových a mobiliárních fondů SHZ Český Krumlov, se nám během krátké prohlídky sbírek podařilo zcela nečekaně objevit a identifikovat jediný známý a zároveň skvěle dochovaný kus hejtmanské uniformy Schwarzenberské granátnické gardy, kterou jsme doposud mohli zkoumat výhradně na základě obrazových zdrojů. Opět jsme tak významně rozšířili naše poznání v oblasti vývoje uniforem vévodských granátníků v Českém Krumlově, neboť se definitivně potvrdila preference stříbrné barvy doplňků na úkor zlaté i v případě důstojnických variant uniforem.

Český prapor Adolfa Josefa

Český prapor Adolfa Josefa

Hlavním cílem naší návštěvy bylo ovšem potvrzení existence jedinečného artefaktu knížecí rodiny, jenž byl od 20. let 20. století pietně uchováván na zámku v Českém Krumlově – slavný český zemský prapor knížete Adolfa Josefa, pod nímž ještě jako malý princ zorganizoval Adolf Josef svoji dětskou verzi českého zemského pluku v jihočeských Libějovicích, tzv. Dětskou knížecí gardu. Přestože úchvatné rodinné muzeum knížat ze Schwarzenbergu na zámku v Českém Krumlově po zabavení majetku českého antifašisty a mecenáše Dr. Adolfa Schwarzenberga v roce 1947 čsl. vládou zaniklo, prapor se neztratil a, byť je dnes ve velmi chatrném stavu (viz obrázek), je nadále dokladem a památkou na silný vztah knížat ze Schwarzenbergu k zemi České – a to i v dobách, kdy se vyvěšení české bílo-červené vlajky rovnalo na mnoha místech v Čechách protistátní provokaci.

Nicméně se nám v bývalé rodinné expozici podařilo narazit i na půvabnou vycházkovou hůlku s animálními motivy a třebaže nelze předbíhat, je určitá šance, že se jedná o slavnou hůl vyřezanou granátníkem Janem Ptákem, světoznámým řezbářem, jenž vyzdobil knížecí zámek Hluboká nad Vltavou. Potvrdí-li se autorství této hůlky, která by tak představovala další jedinečný artefakt se zajímavým příběhem uchovávaný na krumlovském zámku, samozřejmě Vás budeme informovat

28. 10. 2016 – Vyvěšení praporů gardy

Granátníci vyvěsili gardové prapory na své strážnici a to u příležitosti státního svátku 28. října a 98. výročí vzniku Československé republiky.

25. 10. 2016 – † Zemřel Karel Podruh

Jeden z posledních pamětníků schwarzenberských granátníků v Českém Krumlově před rokem 1948, pan Ing. Karel Podruh, pétépák a autor článku „Na Šumavě ticho po pěšině“ z roku 1968, občan, sportovec a ryzí Krumlovák odešel ve věku 91 let.

Vzpomínka hejtmana gardy Martina Neudörfl

23. 10. 2016 – Výročí vzniku knížecí aliance

Ku příležitosti 350. výročí svatby knížete a vévody Jana Kristiána I. z Eggenbergu s princeznou Marií Arnoštkou ze Schwarzenbergu a tedy i vzniku aliance, jež o půl století později v roce 1719 umožnila znovuobnovení Jihočeského dominia pod vládou knížat ze Schwarzenbergu, vyvěsili granátníci Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově prapor panujícího knížete ze Schwarzenbergu, vévody krumlovského.

V průběhu slavnostního ukončení zámecké sezóny drželi granátníci stráž na své strážnici jako ukázku budoucího režimu fungování gardy po obnově velitelství a obnovení každodenní a celosezónní stráže.

28. 9. 2016 – První společné vyvěšení praporů gardy

Starosta Hluboké nad Vltavou, Ing. Tomáš Jirsa, a starostka Třeboně, Mgr. Terezie Jenisová, spolu s hejtmanem gardy Martinem Neudörflem zdraví granátníky, První vztyčení gardových praporů ve 21. století, Schwarzenberská granátnická gardaVe středu 28. září 2016, tj. o nejvýznamnějším svátku v historické tradici města Český Krumlov, na svátek svatého Václava a v Den české státnosti, převzali schwarzenberští granátníci z rukou vzácných hostů – starostky města Třeboň, Mgr. Terezie Jenisové, a starosty Hluboké nad Vltavou, Ing. Tomáše Jirsy, jedinečné dary v podobě dvou nových praporů, Praporu země České a Praporu republiky, které granátníci Vévodské tělesné stráži doposud postrádali.

Granátníci při této výjimečné příležitosti rovněž obdrželi finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč od města Český Krumlov z rukou čk. radní Ing. Jitky Zikmundové na propagaci Programu obnovy.

FOTOGALERIE a bližší informace

24. 9. 2016 – Slavnostní předání portepee starostou města Český Krumlov

Slavnostní předání portepee starostou města, Schwarzenberská granátnická gardaV rámci Svatováclavských slavností 2016 v Českém Krumlově proběhlo vůbec první slavnostní předání nových portepee granátníkům Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově – Schwarzenberské granátnické gardy starostou města Mgr. Daliborem Cardou. Předání nových a vysoce kvalitních portepee, které město Český Krumlov nechalo pro své granátníky vyhotovit v tradičních slavnostních barvách města a knížecího rodu, modré a bílé, podle původního vzoru z První republiky se uskutečnilo v průběhu oslav v sobotu 24. září 2016 na náměstí Svornosti za velké účasti spoluobčanů.

Po dekorování granátníků starostou Mgr. Daliborem Cardou zakončil tento slavnostní akt českokrumlovský pěvecký sbor Bellaria zpěvem české zemské a tradiční českokrumlovské hymny – Svatováclavského chorálu.

FOTOGALERIE a bližší informace

8. 9. 2016 – Tisková konference

V Českých Budějovicích proběhla tisková konference Města Český Krumlov k programu Svatováclavkých slavností a k obnově Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově. Na pozvání města představil program obnovy přítomným novinářům gardový hejtman Martin Neudörfl.

28. 8. 2016 – Nový nátěr halaparten

IMAG3699Před dvěma měsíci zvelebili granátníci svoji strážnici na Gardeplacu novým nátěrem, jehož se strážnice naposledy dočkala v 80. letech minulého století. Tuto neděli se pustili i do nátěru dekorativních halaparten nesoucích schwarzenberská erbovní znamení, jejichž nátěr byl právě v 80. letech odstraněn. Jedná se o malý detail, který však dále oživuje domov krumlovských granátníků a přibližuje tak jejich důstojný a trvalý návrat na zámek v Českém Krumlově. Posuďte sami!

Tím ovšem obnova strážnice a Gardeplacu nekončí. Příští měsíc přibudou na strážnici dvě nové žerdě k vyvěšení praporu republiky a praporu země České vedle praporu knížecího na nejbližší státní svátky 28. září a 28. října, jako tomu bývalo za První republiky.

V budoucnu se strážnice samozřejmě nevyhne kompletní rekonstrukci – od úpravy kamenné podlahy a střechy, po obnovení schwarzenberských erbů barbarsky upilovaných po komunistickém převratu v roce 1948. Teprve pak bude granátnická strážnice opět v celé své někdejší kráse.

FOTOGALERIE z prací

24. 7. 2016 – První granátnická holčička po více jak půl století

Maruška, první granátnická dceruška narozená v Českém Krumlově po více jak půl století, Schwarzenberská granátnická garda

Na gardové velitelství dorazila radostná zpráva, že se v Českém Krumlově po více jak půl století narodila granátnická holčička. Jmenuje se Maruška a má se čile k světu, přičemž tatínek granátník Lukáš Štětina se dme pýchou.

Celá garda gratuluje rodičům ke krásné holčičce a Marušce granátníci přejí mnoho štěstí, zdraví a lásky do života.

2.3. 7. 2016 – Granátnická strážnice se dočkala nového nátěru

IMG_3119_1 (800x604)IMG_3132 (600x800)Granátníci dali své strážnici zbrusu nový kabát. Poslední syntetický nátěr z 80. let již zašel časem a strážnice tak byla spíše smutným pomníkem minulosti než hrdým domovem krumlovských granátníků. 2. a 3. července se proto granátníci chopili štětců a pustili se do I. fáze oživení své strážnice na Gardeplacu. Během jednoho víkendu pak podle původních vzorů natřeli zábradlí a římsu modrou a bílou barvou – schwarzenberskou bikolórou a rovněž slavnostními barvami města Český Krumlov. V nejbližší době pak přikročí jak k dodatečným úpravám, tak i k obnovení nátěru dekorativních halaparten, aby se již brzy mohl schwarzenberský granátník navrátit na svou důstojnou stráž na krumlovském zámku.

FOTOGALERIE z prací

25. 6. 2016 – Předání šavle a obrazu granátníka

garda06garda01Podpora v jakékoliv podobě je pro obnovu Schwarzenberské granátnické gardy naprosto zásadní. 25. 6. 2016 se přitom granátníci mohli radovat hned ze dvou darů, které podpoří činnost hradní stráže v Českém Krumlově a její obnovu. Prvním darem byla nová granátnická šavle od Českokrumlovského rozvojového fondu, kterou granátníkům osobně předal ředitel ČKRF Ing. Miroslav Reitinger. Při této příležitosti pak granátníci obdrželi rovněž i obraz granátníka od světoznámého českokrumlovského malíře a grafika Jindřicha Čapka, který se, jak doufáme, stane novou sympatickou tváří gardy pro styk s veřejností.

FOTOGALERIE z předání

28. 5. 2016 – Granátníci v pašijových hrách

Schwarzenberští granátníci Martin Neudörfl a Lukáš Štětina zaskočili za apoštoly Matouše a Jana při pašijových hrách (foto/zdroj: Lubor Mrázek), Schwarzenberská granátnická garda

Poslední večeře (foto/zdroj: Lubor Mrázek)

V době největší slávy pašijových her v Hořicích na Šumavě se i krumlovští granátníci aktivně zapojovali do jejich pořádání, přičemž to byla právě granátnická kapela, která pravidelně šumavské pašije hudebně doprovázela. Když se proto granátníci dozvěděli, že při příležitosti zahájení v historii Šumavy a jižních Čech naprosto bezprecedentní výstavy 200 let Hořických pašijových her v Klášterech Český Krumlov chybí pro páteční hru dva apoštolové, rádi vyslali Ghtm. Neudörfla a Gr. Štětinu, aby stejně jako tomu bylo na počátku století dvacátého, i dnes na počátku 21. století naši společnou hořicko-krumlovskou tradici podpořili.

Výstava 200 let Hořických pašijových her potrvá v Klášterech Český Krumlov do 28. 9. 2016. Rozhodně si ji nenechte ujít!

Fotografie z vernisáže a představení FB Lubor Mrázek / info k výstavě na webu Kláštery Český Krumlov

27. 5. 2016 – Vybráno 11 144 Kč na opravu hrobů granátníků

Jihočeská benefice 2016, Schwarzenberská granátnická garda

Čestná stráž granátníků při vchodu do kostela Božího Těla a Panny Marie Bolestné

Fantastických 11 144 Kč vydala v pátek 27. května schránka po odpečetění na Městském úřadě v Českém Krumlově, tedy přesně tolik, kolik jste Vy občané přispěli v rámci koncertu Jihočeská benefice 2016 v pátek 20. května na opravu hrobů schwarzenberských granátníků a válečných veteránů v Českém Krumlově, který proběhl pod patronací Schwarzenberské granátnické gardy v rámci uctění památky významného jihočeského mecenáše J. J. Dr. Adolfa ze Schwarzenbergu.

Schwarzenberská granátnická garda vyjadřuje v prvé řadě upřímné díky Rytířskému řádu Křížovníků s červenou hvězdou a Městu Český Krumlov za poskytnutí nádherných prostor nově zrekonstruovaného kostela Božího Těla a Panny Marie Bolestné a dále samozřejmě i všem hudebníkům, kteří se dobrovolně rozhodli svými skvělými výstupy benefici bez nároku na honorář podpořit – tj. městskému sboru Musica Divina, harfenistce Aleně Pekařové, houslistce Veronice Modlitbové, Krumlov Guitar Duu (Jindřich Čapek a Radek Interholz) a varhaníkovi Ondřeji Mackovi, jejichž prvotřídní příspěvky si přišlo poslechnout na 50 z Vás, pročež jsme nejenom dosáhli vytyčeného cíle 10 000 Kč, ale dokonce jej i překročili, což skutečně Jihočeská benefice 2016, Schwarzenberská granátnická gardapředstavuje dobrý základ pro úspěšnou obnovu hrobů schwarzenberských granátníků.

Na základě Vašich mnohých pozitivních reakcí, o něž se zasloužili právě naši krumlovští muzikanti, věříme, že jsme skutečně stáli na začátku nové jihočeské tradice každoročních občanských benefic v Českém Krumlově podporujících opravy chátrajících památek a pomníků v jižních Čechách a na Šumavě stojících mimo běžnou pozornost médií ku památce Dr. Schwarzenberga a ve jménu naší společné tradice.

Děkujeme, že jste i letos dorazili, sbírku podpořili a vzkázali tak, že nám jakožto občanům na minulosti našeho města skutečně záleží. Schwarzenberští granátníci si Vaší podpory skutečně váží.

20. 5. 2016 – Jihočeská benefice 2016 (koncert)

V pátek 20. května 2016 se pod záštitou Schwarzenberské granátnické gardy uskuteční již druhý ročník slavnostní vzpomínkové akce ku památce J. J. JUDr. Adolfa ze Schwarzenbergu, Ph.D. a ve jménu společné jihočeské tradice v Českém Krumlově – Jihočeská benefice 2016.

Benefiční koncert českokrumlovských a jihočeských hudebníků, který má symbolicky navazovat na mecenášské aktivity Dr. Schwarzenberga a jeho rodiny, se uskuteční od 18:00 v kostele Božího Těla a Panny Marie Bolestné (v býv. minoritském klášteře, který je ve vlastnictví Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou). Výtěžek Jihočeské benefice 2016 bude využit na opravu hrobů bývalých schwarzenberských granátníků na hřbitově v Českém Krumlově, především pak na zajištění důstojného místa odpočinku jednoho z nejvýznamnějších válečných hrdinů 19. století na Českokrumlovsku a spoluzakladatele Městské knihovny v Českém Krumlově, gardového hejtmana Bartoloměje Reindla.

Těšit se můžete na příspěvky sboru Musica Divina, houslistky Veroniky Modtlibové, harfenistky Aleny Pekařové, dvojice J. Čapka a R. Interholze Krumlov Guitar Duo a varhaníka Ondřeje Macka.

Setkání a koncert zahájíme společným zpěvem Jihočeské hymny a zakončíme již tradičně Svatováclavským chorálem. Čestnou stráž ku památce J. J. vévody krumlovského a knížete Dr. Adolfa ze Schwarzenbergu a svých bývalých kolegů zajistí schwarzenberští granátníci.

5. 5. 2016 – Vyvěšení knížecího praporu poprvé od roku 1938

Jeho Jasnost Karel VII. kníže ze Schwarzenbergu a vévoda krumlovský a gardový hejtman Martin Neudörfl, Schwarzenberská granátnická gardaV roce 1938 obsadilo nacistické Německo československé pohraničí spolu s celou Šumavou a městem Český Krumlov. Poslední vévoda na Krumlově, J. J. kníže JUDr. Adolf ze Schwarzenbergu, Ph.D. musel následně spolu s rodinou uprchnout do exilu, neboť byl pro své morální zásady, životní přesvědčení a rozhodné činy prohlášen nacistickou okupační správou za antiněmce a hrozilo tak jemu i jeho blízkým vysoké nebezpečí uvěznění.

V roce 1940 byl pak celý majetek schwarzenberské primogenitury zabaven nacistickým gestapem a adoptivní syn Dr. Schwarzenberga, Dr. Jindřich Schwarzenberg zatčen a poslán do koncentračního tábora. Přestože jak J. J. Adolf ze Schwarzenebergu i Jindřich přežili II. světovou válku, tzv. Třetí republika v duchu nového „lidově-demokratického“ zřízení nejen, že odmítla návrat čsl. občana a antifašisty Dr. Schwarzenberga zpět do vlasti, ale následně v roce 1947 celý Schwarzenberští granátníci přináší prapor na Gardeplac za přihlížení spoluobčanů a Jeho Jasnosti, Schwarzenberská granátnická gardajeho majetek, předtím zabavený nacisty, protiústavně vyvlastnila.

Schwarzenberský knížecí prapor tak vlál na zámku Český Krumlov téměř 80 let jen ve vzpomínkách pamětníků První republiky a na dobových fotografiích. Obnovená Vévodská tělesná stráž v Českém Krumlově – Schwarzenberská granátnická garda, se tak rozhodla využít nečekané příležitosti v rámci návštěvy Jeho Jasnosti knížete a vévody krumlovského Karla VII. v Českém Krumlově během oslav osvobození města a konce války a poprvé od konce První republiky vyvěsit schwarzenberský modro-bílý prapor na zámeckém Gardeplacu.

Více v online reportáži Českokrumlovské televize

FOTOGALERIE slavnostního vyvěšení praporu

30. 4. 2016 – Přivítání českých veteránů na zámku – Modré barety 2016

Po skončení slavnostní ceremonie, Schwarzenberská granátnická garda

Po skončení slavnostní ceremonie

Českokrumlovská hradní stráž – Schwarzenberská granátnická garda byla po 67 letech formálně obnovena teprve na podzim roku 2015 a její obnova je tak stále ještě na samém počátku. Právě proto však program obnovy hradní stráže v Českém Krumlově spočívá především na navazování na činnosti, které garda pravidelně vykonávala v 19. a zvláště 20. století. Jednou z těch nejprestižnějších aktivit přitom představovaly společné slavnosti československých vojáků a schwarzenberských granátníků v období První republiky. Byli to totiž právě schwarzenberští granátníci, kteří spolu s vojáky posádky dislokované v Českém Krumlově, uspořádali v prosinci roku 1918 vůbec první a zároveň velkolepé slavnosti ku vzniku Československé republiky. Tato společná slavnost granátníků a vojáků se následně zopakovala i v roce 1919 a posléze i v letech následujících, až se z ní stala významná tradice prvorepublikového života v Českém Krumlově.

S oficiálním obnovením hradní stráže v Českém Krumlově a v duchu této historické tradice i v minulosti velmi vřelých vztahů krumlovských granátníků a našich vojáků bylo pro schwarzenberské granátníky ctí přivítat veterány při jejich slavnostní ceremonii na zámku v Českém Krumlově. Granátníci doufají, že Modré barety přivítají na zámku opět v roce příštím a to nejen ve větším počtu, ale i se stejnou slávou jako tomu bývalo za První republiky.

Více ve zpravodajské sekci Ministerstva obrany České republiky.

FOTOGALERIE z akce Modré barety 2016

18. 4. 2016 – Město Český Krumlov podpořilo program obnovy hradní stráže

ck_mesto_logoMěsto Český Krumlov se pro rok 2016 rozhodlo finančně podpořit Program obnovy českokrumlovské hradní stráže – Schwarzenberské granátnické gardy, krásným příspěvkem, který v rámci projektu výroby a výzkumu uniforem zajistí krumlovským granátníkům nová a vysoce kvalitní portepee, nezbytný doplněk slavnostního granátnického stejnokroje, o jejichž výrobu se postará tradiční rodinná dílna dodávající portepee pro Policii, Hradní stráž a Armádu České republiky.

Schwarzenberští granátníci tímto upřímně děkují Městu Český Krumlov za podporu a tedy i další motivaci v našich společných snahách o plnohodnotné obnovení činnosti hradní stráže v Českém Krumlově.

14. 4. 2016 – Objeven neznámý portrét slavného granátníka

Gardový hejtman Martin Neudörfl s paní Eliškou Hospaskovou, vedoucí archivu, s obrazem granátníka po jeho objevení, Schwarzenberská granátnická garda

Po objevu

Díky dlouhodobému a vytrvalému výzkumu probíhajícímu v rámci Programu obnovy českokrumlovské hradní stráže – Schwarzenberské granátnické gardy, naši pracovníci nejenom pravidelně prohlubují stávající vědecké poznání o historii gardy, ale i objevují zcela nové souvislosti. Každá nová informace nalezená v archivech a knihovnách nejenom v Českém Krumlově, ale po celé střední Evropě nás pak nesmírně motivuje k dalšímu hledání a bádání po stopách krumlovských granátníků a jejich minulosti. O to větší je pak senzace a naše překvapení, když se spletitou cestou dopátráme zcela neznámého obrazu významného granátníka, jenž přes 100 let visel zapomenut pod vrstvami pavučin přímo na zámku v Českém Krumlově. Obraz, který se nakonec podařilo dohledat díky laskavé spolupráci paní Elišky Hospaskové, vedoucí pobočky SOA Třeboň, je důkazem, že náročný a dlouhodobý výzkum se vyplácí.

14. 4. 2016 – Historicky první přednáška o gardě v Českém Krumlově

05Ve čtvrtek 14. dubna 2016 proběhla na základě iniciativy Městské knihovny v Českém Krumlově první veřejná přednáška o Schwarzenberské granátnické gardě v historii města Český Krumlov.

O gardové problematice společně hovořili Martin Neudörfl, gardový hejtman, a Mgr. Martin Voříšek, Ph.D., gardový kapelník, přední odborník na historii gardy a autor publikace Kapela Schwarzenberské gardy. Granátníci přítomné občany seznámili jak s bohatou historií krumlovské gardy a její kapely, tak i s aktuální koncepcí programu její obnovy včetně výsledků již proběhnuvších výzkumů a tedy i nových zjištění a objevů. Díky přítomným pamětníkům a příbuzným granátníků však i sama přednáška přinesla zcela nová zjištění týkající se tradice tzv. Věžného Nácla a granátníka Jana Pancíře po roce 1948.

Bylo nám ctí i potěšením, že se historicky první beseda o gardě odehrála právě na půdě Městské knihovny v Českém Krumlově, instituce, kterou schwarzenberští granátníci pomáhali v letech 1879–1881 zakládat. Schwarzenberská granátnická garda tímto upřímně děkuje za pozvání a výjimečnou příležitost prezentovat probíhající program obnovy, jíž se jí od Městské knihovny ČK dostalo. Tato první přednáška v historii města, jak doufáme, nebyla poslední, nýbrž první v rámci cyklu přednášek věnovaných gardě a její obnově pořádaného ve spolupráci granátnické gardy a městské knihovny. Děkujeme všem zaměstnancům knihovny v čele s iniciátorkou celé akce paní Lenkou Reitingerovou za laskavé přijetí a stejně tak i všem posluchačům za jejich zájem, účast a pozornost.

FOTOGALERIE z akce Přednáška 2016

4. 4. 2016 – Přednáška NPÚ České Budějovice

V rámci jarního přednáškového cyklu NPÚ v Českých Budějovicích proběhla v pondělí 4. dubna 2016 přednáška „Českokrumlovská Schwarzenberská garda a její kapela“. O historii gardy a gardové kapely hovořil gardový kapelník, přední odborník na historii gardy a autor publikace Kapela Schwarzenberské gardy – Mgr. Martin Voříšek, Ph.D.

4. 2. 2016 † Zemřel Haro Senft

Prohlášení hejtmana Schwarzenberské granátnické gardy, Bc. Martina Neudörfla k úmrtí významného režiséra Hara Senfta, jihočeského rodáka a pamětníka krumlovských granátníků – prohlášení.

2. 2. 2016 – Rozhovor s gardovým hejtmanem na iDnes.cz

O Schwarzenberské gardě, Programu obnovy a krumlovské historii hovořil redaktor iDnes.cz Radomír Dohnal s hejtmanem Martinem Neudörflem.

Více v článku iDnes.cz

23. 1. 2016 – II. reprezentační ples města Český Krumlov

Velitelství gardy vyslalo 23. ledna na II. reprezentační ples města Český Krumlov několik svých granátníků, aby při zímní zámecké jízdárně, kde se ples odehrával, zajistili náležité uvítání příchozím hostům.

2. 1. 2016 – Zámecký kastelán PhDr. Pavel Slavko a gardový hejtman hovoří o Programu obnovy

Schwarzenberská gardaNedávné cvičení granátníků na zámku v Českém Krumlově zaznamenal i reportér Radiožurnálu Martin Pokorný. Záznam rozhovoru s českokrumlovským kastelánem PhDr. Pavlem Slavkem a Ghtm. Martinem Neudörflem si můžete poslechnout online níže na těchto stránkách.

Více v reportáži Českého rozhlasu a Radiožurnálu

V ROCE 2015

24. 12. 2015 – Medvědí vánoce v Českém Krumlově 2015

Granátníci na stráži v medvědím příkopě (foto/zdroj: Jihočeská televize)

Granátníci na stráži v medvědím příkopě (foto/zdroj: Jihočeská televize)

Třebaže si po dlouhých 70 letech krumlovští granátníci začínají na kousavé uniformy teprve opět zvykat, s radostí přijali pozvání českokrumlovského zámeckého medvědáře Jana „Míši“ Černého, aby již v roce 2015 řádně dostáli svým předsevzetím a svou měrou se přičinili na jedné z nejstěžejnějších tradic v novodobé historii Českého Krumlova – Medvědích vánocích.

Ráno 24. prosince na Štědrý den tak s chutí oblékli uniformy a nastoupili ke stráži do medvědího příkopu. Tentokrát však měla jejich jindy spíše ceremoniální stráž i vskutku bezpečnostní charakter – k hladovým medvědům natěšených na vánoční pochoutky se totiž může přiblížit jen zámecký medvědář. Schwarzenberští granátníci byli tímto novým úkolem poctěni, přičemž věří, že se jej nezhostili naposledy a že se dvě významné krumlovské tradice i v následujících letech budou na Štědrý den na zámku pravidelně setkávat.

Více v online reportážích Jihočeské televize a České televize

11. 12. 2015 – Slavnostní otevření obnovených klášterů v Českém Krumlově

Slavnostní otevření Klášterů Český Krumlov 11. prosince (foto/zdroj: Lubor Mrázek)

Slavnostní otevření klášterů (foto/zdroj: Lubor Mrázek)

Na slavnostní otevření obnovených klášterů v Českém Krumlově 11. prosince 2015 dorazili ze zámku za zvuků krumlovské slavnostní fanfáry i dva granátníci, kteří po přestřižení pásky jako první vstoupili do areálu, jenž kdysi představoval důležitou součást našeho města.

Granátníci byli na slavnostní otevření vysláni nejenom proto, že se dříve v klášterech tradičně účastnili velikonočních slavností, jež by měly být v rámci programu obnovy českokrumlovské hradní stráže a jako součást návratu života do klášterů opět obnoveny, nýbrž i proto, abychom jako občané Českého Krumlova symbolicky vzkázali, že byť nám onen Vítězný únor 1948 sebral mnohé, ať už po stránce hmotné, nehmotné i morální, tak nad našimi vzpomínkami a historickou pamětí našeho města nikdy zcela nezvítězil.

Více v online reportáži Českokrumlovské televize

10. 12. 2015 – Wallbrunnovi darovali granátníkům novou šavli!

V roce 2015 věnovala rodina von Wallbrunn z Českého Krumlova granátníkům jednu novou šavli

Převzetí daru od rodiny Wallbrunnových

Ku příležitosti 78. narozenin Jeho Jasnosti knížete Karla VII., vévody krumlovského, věnovala rodina Kateřiny a Kima von Wallbrunn našim granátníkům jednu zcela novou granátnickou šavli s koženou pochvou!

Podobných darů od našich spoluobčanů si nesmírně vážíme, zvlášť teď na samém počátku programu obnovy. Je to pro nás nejenom pocta, ale především i závazek do budoucna. Našim donátorům proto mnohokrát děkujeme a zároveň z Českého Krumlova přejeme do Prahy vše nejlepší a mnoho zdraví Jeho Jasnosti!

Více o možnostech jak program obnovy Schwarzenberské granátnické gardy naleznete v sekci Sponzorství a Chci se zapojit.

4. 12. 2015 – První nástup Schwarzenberské granátnické gardy po 67 letech

Příchod horníků na krumlovský zámek (foto/zdroj: Lubor Mrázek)

Příchod horníků na krumlovský zámek (foto/zdroj: Lubor Mrázek)

V pátek 4. 12. 2015 se po dlouhých přípravách konečně uskutečnil vůbec první nástup Schwarzenberské granátnické gardy na zámku v Českém Krumlově po dlouhých 67 letech. Bylo nám ctí, že se tak událo ku poctě sv. Barbory v rámci hornických slavností v Českém Krumlově, za což děkujeme nejen českokrumlovskému hornickému spolku a jeho místopředsedovi Viktoru Weisovi, ale rovněž i našim partnerům a sponzorům v čele s Nadací barokního divadla zámku Český Krumlov a samozřejmě i vedení hradu a zámku v čele s kastelánem PhDr. Pavlem Slavkem za jejich vstřícnost a velkou podporu.

Páteční symbolická zdravice našim českým horníkům však byl jen první krok v rámci Programu obnovy Schwarzenberské granátnické gardy a ještě mnoho úsilí a mnoho projektů je stále před námi. Přesto však jsme nyní o jeden malý krůček blíže k plnohodnotné obnově českokrumlovské hradní stráže!

Děkujeme všem naším podporovatelům a sponzorům za dosavadní podporu a přízeň, jíž si velmi vážíme a jež stále potřebujeme, a věříme, že se skrze naše společné úsilí návrat granátníků na krumlovský zámek do roku 2017 skutečně podaří.

Více v článku Českokrumlovského deníku

10. 10. 2015 – Prezentace programu obnovy na zámku Ohrada

10. 10. 2015 prezentoval gardový hejtman Martin Neudörfl Program obnovy Schwarzenberské granátické gardy na tradičně největším švarcenberáckém sjezdu v roce – na valné hromadě Historického spolku Schwarzenberg na zámku Ohrada.

Nový článek – Ondřej Grill

Ondřej Grill

Ondřej Grill

Ku příležitosti Dne české státnosti a rovněž i výjimečného přátelského utkání mezi americkou a českou armádou ve fotbale v Českém Krumlově, jež bylo oslavou osvobození města před 70 lety, byl zveřejněn dlouho připravovaný článek věnovaný životnímu příběhu jednoho z nejslavnějších kapelníků Schwarzenberské granátnické gardy, významného čecho-amerického hudebníka a skladatele – Ondřeje Grilla.

Ondřej Grill, jenž na počátku 20. století odešel do USA, kde se jako všestranně nadaný hudebník a skladatel nejenom prosadil, ale rovněž i významně zasloužil o propagaci a rozvoj české hudby a kultury v Americe, je dodnes díky své rozsáhlé a úspěšné tvorbě považován za krále české hudby za oceánem I. poloviny 20. století.

Více v samotném článku zde