Jen skrze Vaši podporu se garda vrací do života našeho města!

Přijetí daru v podobě zcela nové granátnické šavle od rodiny von Wallbrunnových z Českého Krumlova

Rodina Wallbrunnových z Českého Krumlova s novou šavlí pro granátníky

Program obnovy českokrumlovské hradní stráže Schwarzenberské granátnické gardy, z. s. je dobrovolnou, dobročinnou a nevýdělečnou aktivitou občanů, kteří sdílejí zájem o tradice jižních Čech a jejich uchování pro budoucí generace s cílem plnohodnotné, důstojné a trvale udržitelné obnovy činnosti Vévodské tělesné stráže – Schwarzenberské granátnické gardy, z. s. jakožto hradní sráže v Českém Krumlově.

Obnovení každodenní a celoroční stráže na Gardovém nádvoří na zámku v Českém Krumlově, obnovení slavnostních přehlídek a vyvěšování praporů s každodenním střídáním stráže, rekonstrukce velitelství gardy a granátnických kasáren v areálu zámku, znovu-obnovení tradice tradičních slavnostních dělových slav ze zámeckého vrchu nebo troubení fanfár z lesních rohů ze zámecké věže na sv. Václava a Štědrý den spolu se sestavením kompletního a akceschopného orchestru gardy pro potřeby města a jeho obyvatel,  jako tomu bývalo až do roku 1948, o to vše naše občanská iniciativa v Českém Krumlově aktivně usiluje.

V roce 2016 darovalo město Třeboň granátníkům nový prapor země České,  který převzali z rukou starostky města, Mgr. Terezie Jenisové

V roce 2016 darovalo město Třeboň granátníkům nový prapor země České

S ohledem na dobročinný charakter tohoto projektu je však zcela zásadní pro jeho úspěšnou realizaci nejen podpora od partnerských institucí, nýbrž především z řad spoluobčanů a to na všech úrovních. Schwarzenberská granátnická garda proto tímto vyjadřuje díky a vděčnost našich granátníků všem našim stávajícím podporovatelům a partnerům, jedincům, organizacím i spolkům, všem, kteří podpořili a podporují program její obnovy po stránce materiální, lidské, propagační, morální, technické nebo finanční.

Chcete-li se i Vy spolu s námi zasadit o návrat hrdého symbolu našeho města a jedinečného kulturního dědictví, o nějž nás v roce 1948 připravila komunistická zvůle a diktatura, velitelství gardy je vždy připraveno a plně k dispozici projednat formy Vaší podpory a spolupráce. Jakákoliv podpora obnově českokrumlovské hradní stráže po stránce finační nebo materiální je vždy srdečně vítána.

O návrat hrdého symbolu našeho města se můžete zasadit i Vy svou podporou!

Vévodská tělesná stráž v Českém Krumlově – Schwarzenberská granátnická garda, z. s. si váží jakékoliv formy podpory, kterou se rozhodnete na obnovu hradní stráže v Českém Krumlově přispět. Aktuálně je přitom pro program obnovy stěžejní především podpora finančního charakteru, neboť dosavadní výdaje na obnovu granátnické gardy k polovině roku 2016 přesáhly již 250 000 Kč, z čehož většinu tvoří náklady na pokrytí kompletního vybavení „pouhých“ šesti granátníků. Nicméně právě díky Vám, Vašim darům a těmto šesti plně vybaveným granátníkům mohla garda zahájit činnost alespoň v aktivním provizoriu již na Štědrý den roku 2015. Nyní by garda ovšem byla schopna využít až 15 uniforem, včetně pušek, ba dokonce i nových děl.

Ing. Miroslav Reitinger předává granátníkům za Českokrumlovský rozvojový fond novou šavli, Schwarzenberská granátnická garda

Přijetí nové šavle od ČK. rozvojového fondu

S ohledem na činnost a poslání Schwarzenberské granátnická gardy, z. s. netřeba připomínat, že každý dárce, ať už fyzická nebo právnická osoba, může při splnění náležitých podmínek požádat na základě zákona zákona č. 586/1992 Sb požádat o snížení daňové povinnosti, tj. o tzv. slevu na dani z příjmů.

V případě fyzických osob lze požádat o snížení daňové povinnosti, pokud úhrnná hodnota darů činí ve zdaňovacím období alespoň 2 % ze základu daně nebo přesáhne částku minimálně 1 000 Kč. Odpočet ze základu daně přitom může dosáhnout až 10 %.

V případě právnických osob lze požádat o snížení, přesáhne-li dar částku alespoň 2 000 Kč, přičemž je možné dosáhnout až 5% odpočtu z daně.

Českokrumlovský malíř a grafik Jindřich Čapek předává granátníkům svůj obraz granátníka, Schwarzenberská granátnická garda

Přijetí obrazu od ČK. grafika Jindřicha Čapka

Každý dárce, který chce o odpočet daru ze základu daně s příjmů požádat v daném zdaňovacím období, musí v daňovém přiznání poskytnutí daru doložit. Schwarzenberská granátnická garda příslušný protokol – potvrzení o přijetí daruposkytuje všem dárcům, kteří na činnost gardy a její obnovu poskytují peněžní i nepeněžní plnění ve výši nad 1 000 Kč. Dar je možné poskytnout i na základě darovací smlouvy.

Všichni dárci se zaznamenávají do pamětní knihy dárců s možností se do ní osobně podepsat, přičemž každý, kdo poskytne Vévodské tělesné stráži v Českém Krumlově – Schwarzenberské granátnické gardě, z. s. dar ve výši nebo hodnotě nad 10 000 Kč bude jmenovitě uveden a zvěčněn na veřejném seznamu patronů gardy na plaketě v obnoveném velitelství gardy.

Všem našim podporovatelům a partnerům nabízíme možnost spolupráce v oblasti kulturních, populárně-vzdělávacích nebo benefičních aktivit včetně vzájemné propagace.

V současné době jsou nejaktuálnějšími projekty a oblastmi vyžadujícími finanční podporu v rámci obnovy Schwarzenberské granátnické gardy:

  • Výroba uniforem a doplňků pro granátníky (Bez dostatečného množství uniforem, šavlí a pušek nemůže být granátnícká garda pochopitelně obnovena do své původní slávy. V současné době granátníci disponují šesti kompletními uniformami, ačkoliv nyní by byli schopni využívat uniforem více jak patnácti. Bez dalších uniforem se tak garda nemůže dále rozšiřovat)
  • Obnova hrobů schwarzenberských granátníků (v roce 2012 došlo pro nedostatek informací ke zrušení hrobky nejvýznamnějšího granátníka v historii gardy – nejslavnějšího válečného hrdiny na Českokrumlovsku 19. století, spoluzakladatele městské knihovny a příkladného spoluobčana Bartoloměje Reindla, jenž stál téměř půl století v čele krumlovských granátníků. Ostatky tohoto krumlovského velikána byly přeneseny do hromadného hrobu bez označení, kde se nachází dodnes)
  • Výroba děl pro obnovení slavnostních salv (bez nových děl samozřejmě nelze obnovit jednu z nejzajímavějších kulturních tradic v historii Českého Krumlova, tradiční dělové salvy k významným svátkům a výročím ze zámeckého vrchu nad městem. Granátnická garda proto usiluje o vyhotovení minimálně tří nových děl, která by doplnila stávající baterii a byla by následně využívána ke každoročním dělovým salvám)
  • Rekonstrukce velitelství a kasáren (aby se granátníci mohli navrátit do areálu zámku a plnohodnotně obnovit svou činnost je naprosto nezbytná rekonstrukce velitelství a kasáren gardy tak, aby granátníci získali nejenom vhodné zázemí, ale i stabilní finanční příjem, který by zajistil každodenní stráž na Gardovém nádvoří. Obnovené prostory kasáren přístupné veřejnosti by se totiž staly nejenom funkčním zázemím pro členy a zaměstnance gardy, ale i jedinečným živým muzeem, jehož výnos by směřoval na finanční zajištění granátníků zajišťujících celodenní stráž)

Vedle konkrétních oblastí a projektů přirozeně směřují příspěvky a dary i na samotné fungování gardy a její kanceláře a především pak na propagaci programu obnovy ve veřejném prostoru.

Stůjte při granátnících na počátku nové éry v dějinách našeho města a staňte se součástí společné historie jako patron gardy

V případě, že byste rádi přispěli na konkrétní projekt nebo oblast zájmu, můžete drobné příspěvky zasílat rovnou pod konkrétními variabilními symboly, přičemž uvést můžete i své jméno. Variabilní symbol pro dárcovské příspěvky na výrobu uniforem a doplňků pro granátníky je 101. Příspěvky na obnovu hrobů schwarzenberských granátníků můžete zasílat pod variabilním symbolem 102 a chcete-li přispět přímo na výrobu děl pro slavnostní salvy, pak své příspěvky můžete zasílat pod symbolem 103.

Všechny dárce a především zájemce o potvrzení o přijetí daru nebo dárcovskou smlouvu prosíme nejprve o zkontaktování velitelství Schwarzenberské granátnické gardy, z. s. elektronicky nebo písemně. Veškeré detaily využití daru i jeho převzetí následně společně upřesníme.

telefon: +420 724 966 744 / email: velitelstvi@krumlovskagarda.cz

číslo transparentního účtu: 2200793462/2010