Projekty

Schwarzenberský granátník v letní slavnostní uniforměObnovení Schwarzenberské granátnické gardy a její činnosti v areálu zámku Český Krumlov, kterou si naše občanská iniciativa dala za svůj cíl, je komplexním souborem praktických kroků, které mají zajistit plnohodnotné a důstojné znovuzrození této jedinečné jihočeské tradice.

S ohledem na vzájemnou podmíněnost nutných kroků jsou veškeré aktivity, které v současné době Schwarzenberská granátnická garda, z. s. vyvíjí, koncipovány do několika tématicky založených projektů společně tvořících tzv. Program obnovy českokrumlovské hradní stráže. Rádi bychom Vám zde představili stěžejní a zároveň nejaktuálnější projekty přímo spojené s procesem obnovy Schwarzenberské granátnické gardy jako hradní stráže v Českém Krumlově.

  1. Výroba uniforem pro členy obnovené Schwarzenberské granátnické gardy
  2. Výroba střelbyschopných děl pro Baterii Schwarzenberské granátnické gardy
  3. Obnovení činnosti v areálu zámku a v klášterech
  4. Obnovení velitelství a zřízení muzea na II. zámeckém nádvoří
  5. Obnova hrobů schwarzenberských granátníků
  6. Příběhy a osudy krumlovských granátníků

Výroba uniforem a příslušných doplňků

Schwarzenberští granátníci ve slavnostních uniformách (foto: Jan Sommer)

Granátníci ve slavnostních uniformách

Zásadní podmínkou pro obnovu činnosti Schwarzenberské granátnické gardy jakožto ceremoniální hradní stráže na zámku v Českém Krumlově je přirozeně zajištění základního vybavení pro krumlovské granátníky 21. století – nové uniformy, pušky a příslušné doplňky.

Výroba uniforem Schwarzenberské granátnické gardy, z. s. je zajišťována profesionálními výrobci za spolupráce s vedením státního hradu a zámku Český Krumlov tak, aby byla zaručena nejen nejvyšší možná kvalita, ale především výsledná originalita a autenticita. Stěžejním cílem výroby je proto přímo navazovat na poslední vývojovou periodu uniforem na přelomu 19. a 20. století, přičemž celý projekt je založen nejen na práci s původními uniformami a materiálem, nýbrž i na výsledcích intenzivního výzkumu dochovaných materiálů a vlastního vývoje uniforem. Vedle uniforem a granátnické medvědice (typické pokrývky hlavy) představuje druhou nejdůležitější součást stejnokroje krumlovských granátníků výzbroj – pěchotní šavle a perkusní předové pušky s bajonety.

Obnovení činnosti Schwarzenberské granátnické gardy v zámeckém a klášterním areálu v Českém Krumlově představuje zásadní zvýšení turistické atraktivity tohoto jihočeského města spolu s přínosem v oblasti uchovávání a péče o historické a kulturní hodnoty jižních Čech. Obnovení činnosti a veškeré další předpokládané aktivity granátnické gardy jsou však zcela podmíněny úspěšným završením projektu výroby preliminárního vybavením pro granátníky. Od roku 2015 se přitom do současné doby podařilo zajistit finance na vybavení šesti granátníků, přičemž náklady v tomto ohledu k roku 2016 dosáhly 250 000 Kč. Dnes by ovšem granátníci byli schopni pravidelně využívat i více jak 15 uniforem.

Více informací týkajících se projektu Výroba uniforem pro členy obnovené Schwarzenberské granátnické gardy naleznete zde.

Výroba nových střelbyschopných děl pro obnovení dělových salv

Slavnostní salva schwarzenberských granátníků

Slavnostní salva schwarzenberských granátníků

Mezi ty nejpozoruhodnější tradice dodržované v Českém Krumlově ještě v nedávné minulosti se bezpochyby řadí každoroční slavnostní dělové salvy krumlovských granátníků nad městem z děl Baterie Schwarzenberské granátnické gardy při významných svátcích a výročích.

Stávající baterie, jež je od komunistické převratu z roku 1948 nevhodně umístěná přímo na gardové strážnici, se aktuálně sestává ze čtyř historických děl – tří barokních a jednoho moderního. Tato děla jsou dnes, jakožto historicky velmi cenné památky, pro pravidelnou střelbou přirozeně nevhodná. Cílem projektu je proto vyhotovení minimálně tří nových střelbyschopných děl, která by po více jak sto letech doplnila gardovou baterii a zároveň umožnila obnovení dělových salv.

Více informací týkajících se projektu Výroba střelbyschopných děl pro Baterii Schwarzenberské granátnické gardy naleznete zde.

Obnovení činnosti SGG v areálu zámku a v klášterech v Českém Krumlově

Hlavním cílem programu obnovy českokrumlovské hradní stráže je plnohodnotné a především trvale udržitelné znovuobnovení Schwarzenberské granátnické gardy takovým způsobem, aby se zámecká garda stala opět nedílnou součástí identity města Český Krumlov. Program obnovy je proto založen na praktickém navazování na činnost gardy v oblastech a místech v minulosti spojených s působením krumlovských granátníků.

Schwarzenberská granátnická garda, z. s. proto v současné době usiluje o obnovení své činnosti nejen v areálu nově obnovených českokrumlovských klášterů během tradičních církevních svátků, nýbrž i o obnovení slavnostních přehlídek a hudebních vystoupení gardové kapely ve městě Český Krumlov a městském parku ku příležitosti významných městských slavností a státních svátků.

Stěžejním projektem v rámci celého programu je však přirozeně návrat Schwarzenberské granátnické gardy do areálu zámku Český Krumlov a obnovení její činnosti jakožto českokrumlovské hradní stráže.

Více informací týkajících se projektů obnovení činnosti v areálu zámku a klášterech v Českém Krumlově naleznete zde.

Obnova velitelství na II. nádvoří a zřízení muzea gardy

Nastoupení granátníci před velitelstvím gardy

Nastoupení granátníci před velitelstvím gardy na II. zámeckém nádvoří

Cílem projektu je odborná rekonstrukce prostor bývalého sídla Schwarzenberské granátnické gardy v přízemí budovy Buchalterie na II. tzv. Gardovém nádvoří Státního hradu a zámku Český Krumlov nejen za účelem zřízení muzea věnovaného její historii a působení, nýbrž i za účelem opětovného poskytnutí sídla a zázemí pro fungování obnovené českokrumlovské hradní stráže Schwarzenberské granátnické gardy, z. s.

Obnovením velitelství Schwarzenberské granátnické gardy a následným zřízením muzea věnovaného její historii bude nejenom jedinečným způsobem navrácen smysl a původní využití těmto prostorám, ale zároveň dojde k dalšímu obohacení muzejní soustavy zámku v Českém Krumlově. Hlavní přínos tohoto projektu však představuje samotný provoz muzea a jeho výnos, jenž by umožnil a finančně zajistil dlouhodobou a celosezónní ceremoniální stráž českokrumlovského zámku zajišťovanou členy a zaměstnanci obnovené granátnické gardy.

Více informací týkajících se praktické realizace projektu Obnova velitelství Schwarzenberské granátnické gardy naleznete v pdf dokumentaci věnované projektu. V případě zájmu kontaktuje velitelství Schwarzenberské granátnické gardy (email zde).

Obnova hrobů schwarzenberských granátníků

Typický stav hrobů schwarzenberských granátníků v jižních Čechách

Typický stav hrobů schwarzenberských granátníků v jižních Čechách

Schwarzenberská granátnická garda byla obnovena občany jižních Čech nejen za účelem návratu jedinečné tradice mající silný potenciál v oblasti turismu a posílení turistické atraktivity Českého Krumlova, nýbrž i jako projev občanského aktivismu umožněným celo-společenskou obnovou započatou po roce 1989.

Smyslem programu obnovy ČK hradní stráže (více ZDE) není návrat jakési na pohled zajímavé a efektní, avšak jinak prázdné show, nemající reálný význam pro život komunity obyvatel Českého Krumlova a jižních Čech. Smyslem je skutečná a plnohodnotná obnova tradice, na níž do osudného roku 1948 stála identita celého regionu.

V rámci této jasné vize byl v rámci programu obnovy zahájen projekt, jehož cílem je zastavit likvidaci hrobů významných schwarzenberských granátníků a zasadit se o jejich záchranu.

Více informací týkajících se projektu obnovy hrobů schwarzenberských granátníků naleznete zde.