Archiv Schwarzenberské granátnické gardy

Archiv Schwarzenberské granátnické gardy (zkráceně Archiv SGG) byl založen v roce 2016 ke shromažďování všech písemných, obrazových a dalších památek spojených s historií a činností Schwarzenberské granátnické gardy doposud neuložených v archivech a muzeích za účelem jejich evidence, studia a konzervace pro příští generace. Gardový archiv rovněž disponuje databází, jež k roku 2016 eviduje za účelem studia a výzkumu na 12 000 jednotek původních archiválií a dokumentace z archivů z celé střední Evropy, a dále v digitální podobě uchovává veškeré výpovědi a vzpomínky pamětníků zdokumentované pracovníky gardy spolu se všemi poznatky vzešlými z výzkumné činnosti spojené s Programem obnovy českokrumlovské hradní stráže.

Archiv SGG tak v současné době představuje nejrozsáhlejší sbírku informací týkajících se Schwarzenberské granátnické gardy nejrůznějšího charakteru dokumentující veškeré aspekty její minulosti, tj. nejen gardu samotnou, ale i životní osudy jednotlivých granátníků. Smyslem takto rozsáhlé databáze je skrze nashromáždění co největšího množství informací nejenom doplnit stávající soustavy studovatelných informačních zdrojů, ale především maximálně ucelit vědecké poznání o Schwarzenberské granátnické gardě a tím i podpořit její úspěšnou a plnohodnotnou obnovu jakožto jedinečného historického dědictví města Český Krumlov, jižních Čech a Šumavy.

„Každá fotografie, každá vzpomínka má pro obnovu hradní stráže v Českém Krumlově zásadní význam. Zapůjčením fotografie či artefaktu ke studiu, případně předáním vzpomínky pracovníkům gardy, můžete přispět k obnově Schwarzenberské granátnické gardy i Vy a Vaše rodina.“

Význam archivu a databáze

Vyobrazení granátníka z 19. století, Archiv Schwarzenberské granátnické gardy

Granátník, 19. století

Dějinný vývoj a dlouholetý cílený nezájem způsobený komunistickou diktaturou přirozeně vedly k vytracení povědomí a ztrátě značného množství informací týkajících se minulosti Schwarzenberské granátnické gardy. Největší informační ztráta se přitom týká její „praktické existence“ v rámci tzv. společné historické paměti. Bez návaznosti na historickou paměť přitom nelze nikdy dosáhnout plnohodnotného a důstojného návratu gardy do života města. Vedle svého primárního poslání, tj. shromažďování a evidence archiválií, má tak novodobý gardový archiv v současné době rovněž za úkol zachránit to málo, co se v době třetí generace od osudného roku 1948 podařilo mimo staré archivy v paměti veřejnosti a zvláště žijících pamětníků uchovat.

Gardový archiv, jenž se v současné době nachází v sídle Schwarzenberské granátnické gardy v centru Českého Krumlova, uchovává a opatruje velké množství fotografického a obrazového materiálu převážně z období konce 19. a počátku 20. století včetně několika vzácných tisků. Součástí gardového archivu je rovněž evidence veškerých známých materiálů týkajících se gardy do roku 1948 (v současné době přes 12 000 jednotek), jež se ovšem spolu s postupujícím výzkumem neustále rozšiřuje. Do archivu SGG jsou dále ukládány veškeré materiály od obnovení gardy v roce 2015 týkající se její činnosti a novodobé historie včetně výsledků všech proběhnuvších i probíhajících výzkumů a projektů.

V současné době je archiv rozdělen do šesti základních sekcí (Archiválie, Personálie, Tiskoviny, Grafiky, Kroniky, Výzkum). Mezi nejnovější sbírky patří ucelená kompilace dobového tisku z celé střední Evropy od počátku 19. do II. poloviny 20. století spolu s dobovou literaturou zmiňující granátníky (viz Výzkum) zachycující dobové vnímaní gardy veřejností i jejího využití jako literárního motivu. Mezi obsáhlé fondy archivu rovněž patří patrně vůbec nejkompletnější soubor díla Adolfa Brabce, hejtmana v období První republiky a ve své době významného jihočeského spisovatele.

Granátníci za První republiky, začátek 30. let 20. století, Archiv Schwarzenberské granátnické gardyArchiv SGG však dnes slouží i k uchovávání nehmotného dědictví – ve zdigitalizované podobě jsou v něm uloženy zvukové a audiovizuální záznamy vyprávění pamětníků, která mají významnou výpovědní hodnotu pro zpětné poznávání historie krumlovských granátníků – sebevětší množství písemného materiálu totiž mnohdy neposkytuje informace k faktům a událostem, které v minulosti tvořily běžnou součást každodenního života nebo byly považovány za samozřejmost. Stejně jako další nově objevená fotografie nebo grafika i nová vzpomínka nebo příběh pamětníka doplňuje bohatou mozaiku historie Schwarzenberské granátnické gardy a tedy i Českého Krumlova a jižních Čech. Uchování i na první pohled nepodstatné vzpomínky tak může být z vědeckého hlediska zásadní.

Chci věnovat nebo zapůjčit artefakt ke studiu

Gardový hejtman Rudolf Nosálek, Archiv Schwarzenberské granátnické gardy

Gardový hejtman Nosálek

Materiály a artefakty shromažďované pod odborným dohledem Archivem SGG umožňují v prvé řadě realizaci odborného výzkumu vedoucího k prohloubení vědeckého poznání o historii Schwarzenberské granátnické gardy a životě krumlovských granátníků. Zároveň však představují i hmotný základ a výchozí bod pro budoucí expozici Muzea Schwarzenberské granátnické gardy v rámci plánovaného obnovení velitelství a kasáren gardy v původních prostorách v areálu zámku Český Krumlov.

Archiv SGG přitom přijímá a dokumentuje v rámci výzkumu vše, co se gardy týká. Máte-li proto doma jakoukoliv fotografii granátníků, obrazy nebo obyčejné skici, plakáty z besedních nebo gardových veselic, dokumenty po Vašem dědečkovi, ať už se jedná o armádní konduitní listy, výpisy ze schwarzenberských pojištění nebo úřední záznamy, nebo dokonce přímo hmotné artefakty, jednoduše cokoliv, co má souvislost se Schwarzenberskou granátnickou gardou nebo konkrétními granátníky, to vše má jakožto studovatelný zdroj informací potenciál přispět k novodobému poznání – i ta nejobyčejnější památka má svou informační hodnotu a tedy i význam pro moderní výzkum a obnovu.

Archiv SGG přijímá dokumenty k výzkumu formou dočasné i stálé výpůjčky, tj. na základě smlouvy, nebo darem či výkupem. V čele archivu stojí hejtman Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově – Schwarzenberské granátnické gardy, z. s., který zodpovídá za jeho vedení a a rozšiřování.

Poskytnutím fotografie, dokumentu nebo jiné památky můžete k výzkumu a procesu obnovy přispět i Vy.

Chci získat informace o svém příbuzném granátníkovi

Portrét granátníka, 30. léta 20. století, Archiv Schwarzenberské granátnické gardy

Portrét granátníka, 20. století

S ohledem na zákon a pravidla manipulace s dobovými archiváliemi neumožňuje Archiv Schwarzenberské granátnické gardy předávání uložených archiválií nebo evidovaných materiálů v digitální podobě třetím osobám. To se ovšem samozřejmě netýká samotného informačního obsahu, pročež na základě žádosti a prohlášení (příbuzenský vztah, studijní účely, výzkum apod.) poskytuje Archiv Schwarzenberské granátnické gardy informace žadatelům v odborně zpracované podobě.

Veškeré informace týkající se jednotlivých granátníků jsou ukládány do zvláštních složek personální sekce. Obsah osobních složek a jejich rozsah se přirozeně odvíjí od aktivit granátníka a jeho významu nejenom v rámci gardy a Schwarzenberského dominia, ale i s ohledem na jeho zapojení do kulturního nebo politického života v Českém Krumlově. Osobní složka se tak může sestávat jak z jednoho pouhého listu se základními informacemi, tak i z několika svazků a s bohatým obrazovým materiálem. Co se obrazového materiálu týče, Archiv Schwarzenberské granátnické gardy poskytuje fotografie k reprodukci pouze v případě, jsou-li ve výhradním vlastnictví gardy a neexistují-li na ně autorská práva, nebo s předchozím svolením příslušného vlastníka.

Veškeré takovéto materiály a informace Archiv Schwarzenberské granátnické gardy poskytuje bezplatně, avšak výhradně pro osobní a nekomerční užití.

Hejtmanská knihovna a samotný archiv nejsou v současné době běžně přístupné veřejnosti s ohledem na stávající charakter zázemí velitelství gardy. V momentě obnovení velitelství a kasáren na zámku v Českém Krumlově však bude archiv zpřístupněn běžným způsobem.

schwarzenberská gardaKontaktní adresa Archivu SGG

Vévodská tělesná stráž v Českém Krumlově
Schwarzenberská granátnická garda, z. s.
Dlouhá 93, Český Krumlov – Vnitřní Město 381 01

velitelstvi@krumlovskagarda.cz / +420 724 966 744