Projekt – Obnova hrobů schwarzenberských granátníků

hrb.gar01Mimo svou hlavní činnost na poli kulturním, tj. obnovení činnosti granátnické gardy v areálu zámku a v klášterech v Českém Krumlově zajištěním ceremoniální stráže, usiluje Schwarzenberská granátnická garda, z. s. i o své aktivní zapojení do postupné celo-společenské obnovy započaté po roce 1989 a svým dílem tak rovněž přispět k návratu a rozvoji občanských hodnot v životě místních komunit v jižních Čechách a na Šumavě.

Jedním z hlavních cílů v tomto ohledu je nejaktuálněji záchrana a obnova dochovaných hrobů bývalých granátníků knížete ze Schwarzenbergu soustředěných na jihočeských hřbitovech a především pak na městském hřbitově v Českém Krumlově. Projekt mimo přímé obnovení nebo částečné rekonstrukce jednotlivých hrobů předpokládá vznik organizace, jejímž cílem bude cílená péče o hroby bývalých granátníků a veteránů za účelem jejich trvalé konzervace.

Základní informace o projektu

Součást programu:  Obnova českokrumlovské hradní stráže – Schwarzenberské granátnické gardy
Celý název:  Obnova hrobů schwarzenberských granátníků
Řešitel:  Schwarzenberská granátnická garda, z. s.
Aktuální statut:  probíhá

Přínosy projektu

hrb.gar02

S ohledem na historický vývoj po roce 1948 a následný proces likvidace hrobů z let předcházejících, jež částečně pokračuje až do doby současné, je valná část dnes známých hrobů schwarzenberských granátníků ve stavu částečné likvidace, případně již zcela zrušena nebo zničena.

Pietní a pohřební místa představují v lidské společnosti jedna z mála míst s nepostradatelnou historickou pamětí, jež je jedním z nejdůležitějších prvků pro základní seberealizaci každé společnosti. Poslední místa odpočinku jsou však zároveň i projevem univerzálních hodnot přesahujících hranice individuální komunity. Záchranou a následnou konzervací hrobů bývalých schwarzenberských granátníků usiluje projekt nejen o kultivaci prostředí jihočeských hřbitovů, ale především o zastavení vytrácení historické paměti jižních Čech za účelem jejího trvalého zachování pro generace současné a zvlášť  ty budoucí.

Realizace projektu

hrb.gar08Schwarzenberská granátnická garda, z. s. v současné době eviduje na dvě desítky hrobů z 20. století a lze předpokládat postupné nalezení přibližně dvou dalších desítek. Jednotlivé hroby jsou rozmístěny na celém území jižních Čech, přičemž se očekává nalezení i dalších hrobů na území Rakouské republiky a Německé spolkové republiky. Největší část hrobů v jižních Čechách je s ohledem na domovské působiště granátnické gardy soustředěna v Českém Krumlově.

Na českokrumlovském městském hřbitově je momentálně evidováno na 15 hrobů bývalých schwarzenberských granátníků. 5 hrobů je v současnosti zcela zrušeno, 7 překopáno a 2 hroby jsou dochovány částečně a pouze jediný kompletně. V nedávné době byla rovněž zrušena hrobka hejtmana Reindla a jeho tělo uloženo do hromadného hrobu bez označení.

hrb.gar07Další hroby jsou evidovány v Českých Budějovicích, v Protivíně a v Hluboké nad Vltavou.

Na základě vznikající evidence hrobů a shromažďování archivního materiálu vznikl přípravný výbor pro správu a obnovu hrobů granátníků knížete ze Schwarzenbergu, jež bude na základě spolupráce s příslušnými hřbitovy v České republice a zahraničí a především za spolupráce se správou městského hřbitova v Českém Krumlově a městem Český Krumlov následně transformován do Správy hrobů schwarzenberských granátníků. Smyslem této organizace bude cílená záchrana jednotlivých hrobů, jejich konzervace a dlouhodobá péče o jejich uchování tak, aby byl zajištěn pietní a duchovní charakter posledního místa odpočinku schwarzenberských granátníků.

Projekt v duchu osvěty a zachování historické paměti zvlášť v době moderní počítá s citlivým obohacením náhrobků spravovaných hrobů a hrobek o jedinečné QR kódy, tj. prvky umožňující při sejmutí inteligentním mobilním zařízením připojeným k síti okamžité zobrazení biografických medailonů zesnulých spolu s životopisem, fotografiemi i audiovisuálními záznamy. Vlastní databáze schwarzenberských granátníků spolu s jejich životními příběhy, jež vzniká v rámci výzkumu pracovníků Schwarzenberské granátnické gardy, z. s. (viz odkaz František Lusk), navíc vylučuje v tomto ohledu další náklady za údržbu, tj. pronájem internetových domén apod.

Do tohoto procesu lze pro minimální náklady pro vytvoření QR kódu zahrnout i další hroby významných osobností v neutěšené situaci – v Českém Krumlově například hroby starostů z první poloviny 20. století.

Praktická realizace

Podrobný popis praktické realizace projektu Obnovy hrobů schwarzenberských granátníků naleznete v pdf dokumentaci věnované projektu. V případě zájmu kontaktuje velitelství Schwarzenberské granátnické gardy (email zde).

Návaznost projektu

hrb.gar04Cílem programu obnovy českokrumlovské hradní stráže, jehož hlavním mottem je praktické navazování na činnost i zvyklosti spojené s působením Schwarzenberské granátnické gardy, je nejen obnovení jedinečné historické tradice, jež byla přes 200 let symbolem města Český Krumlov a jižních Čech, ale rovněž i přispět ke zpětnému poznávání ztracené identity regionu.

Třebaže projekt obnovy hrobů schwarzenberských granátníků oproti ostatním projektům v rámci programu obnovy granátnické gardy zcela postrádá turistickou atraktivitu nebo využitelný kulturní potenciál, je obnova hrobů bývalých granátníků základním kamenem celého podniku. Má-li program obnovy zdárně uspět a obnovená Schwarzenberská granátnická garda se má stát nejen turistickou atrakcí nemající v regionu obdoby, ale opět i prvkem skutečně obohacujícím život komunity, je důležité začít s péčí o poslední pomníky upomínající na vlastní společnou minulost.

Zabránění pokračujícímu zániku hrobů schwarzenberských granátníků, z jejichž řad vzešly mnohé osobnosti, jež se významně zapsaly do kulturních dějin jižních Čech a jež tak mají svůj podíl na současném kulturním dědictví, je důležitým krokem nejen v obnově granátnické gardy, ale rovněž i při obnově historické paměti jižních Čech v moderní občanské společnosti utvářející se po roce 1989.

Na opravu hrobů aktuálně vybráno : 14 144 Kč

Zpět k seznamu projektů