O názvech gardy

Granátnická garda, knížecí schwarzenberská, krumlovská, hradní, zámecká nebo vévodská tělesná stráž?

Schwarzenberská granátnická garda byla založena na samém počátku 18. století, pročež za dlouhou dobu své existence získala řadu názvů i neoficiálních označení s ohledem na kontext dané doby a svého působení. Všechny výše uvedené názvy se tak v minulosti skutečně užívaly a v určitých případech užívají dodnes. Jejich používání má však jak svá opodstatnění, tak i pravidla a to především ve vlastní gardové tradici.

Oficiální a zároveň nejčastější název českokrumlovské hradní stráže zní v českém jazyce Schwarzenberská granátnická garda. Setkáváme se s ním již od konce 19. století, přičemž k prosazení dochází na začátku století dvacátého a k definitivnímu ustálení v období První republiky. Třebaže se tak jedná o název nejpreferovanější v českém jazyce, nejedná se o název zcela úplný. Dlouze a především v prostředí Českého Krumlova a jižních Čech se totiž garda od 18. století nazývá rovněž jako Vévodská tělesná stráž v Českém Krumlově. Tohoto nejtradičnější názvu garda užívá stále a to zvláště při slavnostních příležitostech. Tento název totiž reflektuje fakt, že panující kníže ze Schwarzenbergu je od roku 1723 zároveň i vévodou krumlovským. Vydává-li proto Schwarzenberská granátnická garda jakýkoliv interní dokument, referuje o sobě vždy jako o Vévodské tělesné stráži, přičemž jedná-li se o dokument charakteru oficiálního, uvádí zase svůj název úplný a to Vévodská tělesná stráž v Českém Krumlově – Schwarzenberská granátnická garda.

Obrací-li se proto někdo na velitelství Schwarzenberské granátnické gardy, je zvykem v písemném styku užívat specifické adresné formule „Slavné velitelství Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově“ – použijete-li této formule, schwarzenberští granátníci takovéto vyjádření respektu k tradici vždy velmi ocení.

Pečeť Schwarzenberské granátnické gardy

Vedle těchto oficiálních názvů ovšem existují i označení další, více či méně častá. Na přelomu dvou minulých století se tak například setkáváme s názvem Tělesná stráž Jeho Jasnosti vévody krumlovského, zdůrazňujícím vévodský titul, který byl prosazován v krumlovském prostředí v době, kdy místní čeští národní buditelé volali po návratu reálného sídla knížete ze Schwarzenbergu z Hluboké zpět do rodového sídla Schwarzenbergů, Českého Krumlova. V daném období tak přirozeně v literatuře a tisku převažují  „vévodští granátníci“ nad „knížecími“ , přičemž od této doby je používání přívlastku „vévodská/vévodští“ v Českém Krumlově oproti zbytku jižních Čech místní zvyklostí, která je stále dodržována.

V případě nutného zkrácení názvu se dnes v českém jazyce, tak v minulosti především v jazyce německém v tisku zkracoval oficiální název na Kníž.(ecí) schwarzenberská garda. Samozřejmě se jedná o kalk z němčiny (Fürst zu Schwarzenberg’sche Garde, případně fürstl. Schwarzenberg’sche Garde), který však zároveň není příliš vhodný, jelikož historicky je vyžadováno spojení granátnická garda nebo tělesná stráž. Obecně přitom platí, že v jazyce německém mají názvy gardy s ohledem na odlišné jazykové vlastnosti jiný vývoj než v jazyce českém a nelze je proto jednoduše přejímat a to ani obráceně – pod vlivem češtiny se tak například setkáváme s německým názvem Schwarzenberg’sche Grenadier-Garde, který ovšem nereflektuje tradici – oficiální název v německém jazyce totiž zní Herzogliche Grenadier-Leibgarde in Krumau.

Označení hradní stráž se v českém jazyce začalo objevovat až s rokem 1918, kdy byla Schwarzenberská granátnická garda po určitou dobu ve střední Evropě skutečně poslední hradní stráží vůbec, přičemž i po vzniku pražské hradní setniny, dnešní Hradní stráže ČR, jí i za První republiky přídomek „poslední“ s dovětkem „osobní“ zůstal. Mezi Švarcenberáky a Krumlováky se pak samozřejmě neformálně nazývala a nazývá jednoduše jako zámecká nebo vévodská garda a mezi přespolními zase spíše knížecí  nebo garda krumlovská.

Neměli bychom rovněž opomenout dvouletou epizodu, kdy v období lidově-demokratické Třetí republiky po protiprávním zabrání majetku J. J. JUDr. Adolfa ze Schwarzenbergu, Ph.D. , který předtím zabavilo nacistické Německo, byl z politických důvodů název gardy neoficiálně změněn na výmluvnou Zámeckou stráž v Českém Krumlově. K důslednému prosazení užívání tohoto názvu ovšem s ohledem na rozpuštění gardy po tzv. Vítězném únoru nikdy nedošlo.

V dnešní době se pak velmi často objevuje zcela zkrácený termín Schwarzenberská garda bez jakéhokoliv dalšího přívlastku. Jak již bylo ovšem uvedeno, v češtině je třeba důsledně dodržovat spojení granátnická garda nebo tělesná stráž, přičemž samotné označení Schwarzenberská garda nemá v českém jazyce oporu nebo tradici a Schwarzenberská granátnická garda jej proto nepoužívá. Toto ahistorické označení z moderní doby vychází opět z krátkého německého názvu gardy Fürst zu Schwarzenberg’sche Garde. V němčině se pak můžeme s názvem Schwarzenberg’sche Garde mimo jazykově správné složeniny (knížecí, vévodská apod.) skutečně setkat, ovšem výhradně na neautorizovaných materiálech. Na druhou stranu, třebaže je označení Schwarzenberská garda nesprávný v obou jazycích, představuje zároveň další přirozený vývoj, reflektující ztrátu historické paměti obyvatel Českého Krumlova po roce 1948, a dále tak doplňuje řadu názvů Schwarzenberské granátnické gardy.

(mn)

zpět do historie a zajímavostí