Hejtmanská knihovna

Schwarzenberské ročenky, Hejtmanská knihovna, Schwarzenberská granátnická garda

Sbírka Schwarzenberských ročenek v knihovně

Hejtmanská knihovna, čili knihovna hejtmana Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově, představuje z velké části osobní sbírku současného gardového hejtmana, Mgr. Martina Neudörfla, zapůjčenou Archivu Schwarzenberské granátnické gardy.

Sbírka obsahuje řadu cenných tisků, tematicky věnovaných rodu knížat ze Schwarzenbergu (především tzv. Schwarzenberské ročenky, vybrané monografie z pera bývalých knížecích archivářů i samotných knížat ze Schwarzenbergu, kompletní soubor historického časopisu Tradice apod.) i historii města Český Krumlov a regionu jižní Šumavy z 19. a I. pol. 20. století, včetně děl folkloristických a beletristických, a pochopitelně i historiografické práce z doby moderní. Součástí sbírky je rovněž několik románů a básní v historickém pořadí XII. hejtmana granátnické gardy, spisovatele, básníka a dramatika Ing. Adolfa Brabce.

S ohledem na plánovaný přesun Archivu SGG do prostor nového komplexu gardy na Státním hradě a zámku Český Krumlov je předpokládáno uložení hejtmanské knihovny v nových prostorách spolu s ostatními fondy za účelem jejich částečného zpřístupnění veřejnosti pro studijní účely. V současné době probíhají s ohledem na plánované rozšíření úložného prostoru rovněž vedlejší sběratelské aktivity Archivu SGG s cílem rozšířit stávající fond, mimo osobní hejtmanské sbírky, i o obhájené bakalářské, magisterské a doktorské habilitační práce a disertace na českých a zahraničních univerzitách, věnované primárně historii rodu Schwarzenbergů, a vytvořit tak ucelenou sbírku takto tematicky zaměřených univerzitních prací, která by byla pro badatele fyzicky dostupná na jednom místě – a to v blízkosti hned dvou významných regionálních archivů v Českém Krumlově.

zpět na stránku Archivu SGG